Cho các cặp dung dịch sau: (1) NaAlO2 và AlCl3 ; (2) NaOH và NaHCO3; (3) BaCl2 và NaHCO3 ; (4) NH4Cl và NaAlO2 ; (5) Ba(?

Cho những cặp hỗn hợp sau: (1) NaAlO2 và AlCl3 ; (2) NaOH và NaHCO3; (3) BaCl2 và NaHCO3 ; (4) NH4Cl và NaAlO2 ; (5) Ba(?

Cho những cặp hỗn hợp sau: (1) NaAlO2 và AlCl3 ; (2) NaOH và NaHCO3; (3) BaCl2 và NaHCO3 ; (4) NH4Cl và NaAlO2 ; (5) Ba(AlO2)2 và Na2SO4; (6) Na2CO3 và AlCl3 (7) Ba(HCO3)2 và NaOH;   (8) CH3COONH4 và HCl ; (9) KHSO4 và NaHCO3 Số cặp vô cơ sở hữu phản xạ xẩy ra là:

Bạn đang xem: Cho các cặp dung dịch sau: (1) NaAlO2 và AlCl3 ; (2) NaOH và NaHCO3; (3) BaCl2 và NaHCO3 ; (4) NH4Cl và NaAlO2 ; (5) Ba(?

Đáp án C

HD: Các phản xạ hoàn toàn có thể xẩy ra gồm:

\(\texttt{ (1). 3NaAlO}_2 \texttt{ + AlCl}_3 \texttt{ + 6H}_2\texttt{O} \to \texttt{ 3NaCl + 4Al(OH)}_3 \)

\(\texttt{ (2). NaOH + NaHCO}_3 \to \texttt{ Na}_2\texttt{CO}_3 \texttt{ + H}_2\texttt{O}\)

\(\texttt{ (4). NH}_4\texttt{Cl} \texttt{ + NaAlO}_2 \texttt{ + H}_2\texttt{O} \to \texttt{ NaCl + NH}_3 \texttt{ + Al(OH)}_3\)

Xem thêm: Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 hay, chi tiết.

\(\texttt{ (5). Ba(AlO}_2\texttt{)}_2 \texttt{ + Na}_2\texttt{SO}_4 \to \texttt{ BaSO}_4 \texttt{ + 2NaAlO}_2\)

\(\texttt{ (6). Na}_2\texttt{CO}_3 \texttt{ + AlCl}_3 \to \texttt{ Al(OH)}_3 \texttt{ + CO}_2 \texttt{ + NaCl}\)

\(\texttt{ (7). 2NaOH + Ba(HCO}_3)_2 \to \texttt{ BaCO}_3 \texttt{ + Na}_2\texttt{CO}_3 \texttt{ + 2H}_2\texttt{O}\)

Xem thêm: Tìm Tổng của Cấp Số Nhân Vô Hạn 1 , 1/8 , 1/64 , 1/512

\(\texttt{ (8). CH}_3\texttt{COONH}_4 \texttt{ + HCl} \to \texttt{ CH}_3\texttt{COOH + NH}_4\texttt{Cl}\)

\(\texttt{ (9). KHSO}_4 \texttt{ + NaHCO}_3 \to \texttt{ Na}^+ \texttt{ + K}^+ \texttt{ + SO}_4^{2-} \texttt{ + CO}_3^{2-} \texttt{ + H}_2\texttt{O}\)

Như vậy, trừ (3) rời khỏi, toàn bộ phản xạ đều xẩy ra. Vậy lựa chọn C. 8

BÀI VIẾT NỔI BẬT