Điều kiện nào sau đây là điều kiện chuẩn đối với chất khí?

Các bài xích tập dượt nằm trong chuyên nghiệp đề

Bài 1 :

Bạn đang xem: Điều kiện nào sau đây là điều kiện chuẩn đối với chất khí?

Số lão hóa của S vô SO2 và SO42- theo lần lượt là:

Bài 3 :

Trong phản xạ hóa học: Mg + H2SO4 \( \to \)MgSO4 + H2, từng nguyên vẹn tử Mg đã

Bài 4 :

Cho những phản xạ sau đây:

Có từng nào phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử?

Bài 5 :

Cho phương trình hóa học:

6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 →3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

Trong phản xạ bên trên, hóa học lão hóa và hóa học khử theo lần lượt là

Bài 6 :

Cho phản xạ hóa học: Cl2 + KOH  \( \to \) KCl + KClO3 + H2O

Tỉ lệ thân thiết số nguyên vẹn tử chlorine nhập vai trò hóa học lão hóa và số nguyên vẹn tử chlorine nhập vai trò hóa học khử vô phương trình chất hóa học của phản xạ đang được mang lại ứng là

Bài 7 :

Hòa tan trọn vẹn 1,6 gam Cu vị hỗn hợp HNO3, chiếm được x mol NO2 (là thành phầm khử độc nhất của N+5). Giá trị của x là

Bài 8 :

Dãy hóa học nào là tại đây vô tê liệt N sở hữu số lão hóa tăng dần:

Bài 9 :

Cho phương trình phản xạ hoá học tập sau:

1.   4HClO3  +  3H2S  →   4HCl  +  3H2SO4

2.   8Fe  +   30 HNO3  →  8Fe(NO3)3  +  3N2O  +  15H2O

3. 16HCl  +  2KMnO4  →  2KCl  +  2MaCl2  + 8H2O +  5Cl2

4. Mg  +  CuSO4   →  MgSO4  +  Cu

5.  2NH3  +  3Cl2  →  N2  +  6HCl

Trong những phản xạ bên trên những hóa học khử là:

Bài 10 :

Kí hiệu biến hóa thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản xạ ở điều kiện chuẩn là:

Bài 11 :

Nhiệt tạo ra trở nên chuẩn chỉnh của một hóa học là sức nóng lượng tạo ra trở nên 1 mol hóa học tê liệt kể từ hóa học nào là ở điều kiện chuẩn?

Xem thêm: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. HCOONa. B. (NH4)2CO3. C. NaHCO3. D. CaC2. (Miễn phí)

Bài 12 :

Quy ước về vệt của sức nóng phản xạ (\({\Delta _r}H_{298}^0\)) nào là sau đó là đúng?

Bài 13 :

Nung KNO3 lên 550oC xảy ra: KNO3(s) \( \to \)KNO2(s) + \(\frac{1}{2}{O_2}(g)\); \({\Delta _r}H_{298}^0\)=?

Phản ứng sức nóng phân KNO3 là phản ứng

Bài 14 :

Biến thiên enthalpy của một phản xạ được ghi ở sơ thiết bị. Kết luận nào là sau đó là đúng?

Bài 15 :

Cho phương trình phản xạ sau: 2H2(g) + O2(g) \( \to \) 2H2O(l) \({\Delta _r}H_{298}^0\) = -572 kJ

Khi mang lại 2 g khí H2 ứng dụng trọn vẹn với 32 g khí O2 thì phản xạ

Bài 16 :

Giá trị tầm của những tích điện link ở điều kiện chuẩn như sau:

Biến thiên enthalpy của phản ứng: C3H8(g) \( \to \)CH4(g) + C2H4(g) có mức giá trị là:

Bài 17 :

Dựa vô phương trình sức nóng hoá học tập của phản xạ sau:

\(3{H_2}(g) + {N_2}(g) \to 2N{H_3}(g){\rm{   }}{\Delta _{\rm{r}}}{\rm{H}}_{298}^0 =  - 91,8kJ\)

Lượng sức nóng lan đi ra hoặc thu vô khi sử dụng 9g H2 (g) muốn tạo trở nên NH3(g) là

Bài 18 :

Dựa vô phương trình sức nóng chất hóa học của phản xạ sau:

2NaHCO3(s) \( \to \)Na2CO3 (s) + CO2(g) + H2O (l)   \({\Delta _r}H_{298}^0\)= -91,46 kJ

Giá trị \({\Delta _r}H_{298}^0\)của phản ứng: Na2CO3 (s) + CO2(g) + H2O (l)   \( \to \)2NaHCO3(s) là

Bài 19 :

Cho biết phản xạ tạo ra trở nên 2 mol HCl(g) ở điều kiện chuẩn lan đi ra 184,6 kJ

\({H_2}(g) + C{l_2}(g) \to 2HCl(g)\)(1)

(a) Nhiệt tạo ra trở nên chuẩn chỉnh của HCl (g) là -184,6 kJ/mol

(b) Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ (1) là -184,6 kJ

Xem thêm: Phân tích ca dao tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

(c) Nhiệt tạo ra trở nên chuẩn chỉnh của HCl(g) là -92,3 kJ/mol

(d) Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ (1) là -92,3 kJ.

Số tuyên bố đích là:

BÀI VIẾT NỔI BẬT