CÁC BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (ÔN HÈ LỚP 8)

cáC đề chính ôn luyện - toán 8 Chuyên đề : Giải phơng trình (LớP 8) Gii cỏc phng trỡnh sau Bi 1 : Giải các phng trỡnh số 1 sau a) 2x +1 = 15-5x b/ 3x 2 = 2x + 5 c) 7(x - 2) = 5(3x + 1) d/ 2x + 5 = trăng tròn 3x e/- 4x + 8 = 0 f/ x 3 = 18 - 5x g/ x(2x 1) = 0 h/ 3x 1 = x + 3 i/ 7 116 2 45 + = xx j/ 2(x +1) = 5x - 7 k) 2x + 6 = 0 l) x xxx = + 3 23 4 2 6 12 m) 2x - 3 = 0 n) 4x + trăng tròn = 0 o/ 1 + 6 52 x = 4 3 x p) 15 - 7x = 9 - 3x q) 2 1 3 x + x = 4 2 x + r) 1 2 2 3 x x+ = r) 2 2 (x - 2) (x +1) (x - 4)(x - 6) - = 12 21 28 t) 3(2x +1) 3x + 2 2(3x -1) - 5- = 4 10 5 u) 3(2x +1) 5x +3 x +1 7 - + = x + 4 6 3 12 v) x +1 x + 3 x + 5 x + 7 + = + 2009 2007 2005 1993 x) 392 - x 390 - x 388- x 386 - x 384- x + + + + = -5 32 34 36 38 40 y) x -15 x - 23 + - 2 = 0 23 15 Bi 2 : Giải các phng trỡnh sau (đa các PT về dạng pt số 1 hoặc PT tích) a) y(y 2 -1) = nó 2 - 5y + 6 = 0 b) y( nó - 2 1 )( 2y + 5 ) = 0 c) 4y 2 +1= 4y d) nó 2 2y = 80 g) (2y 1) 2 (y + 3) 2 = 0 h) 2y 2 11y = 0 i) (2y - 3)(y +1)+ y(y - 2) = 3(y +2) 2 j) (y 2 - 2y + 1) 9 = 0 k) nó 2 + 5y + 6 = 0 l) nó 2 + 7y + 2 = 0 m) nó 2 nó 12 = 0 n) x 2 + 2x + 7 = 0 o) nó 3 nó 2 21y + 45 = 0 p) 2y 3 5y 2 + 8y 3 = 0 q) (y+3) 2 + (y + 5 ) 2 = 0 . Bài 3 Giải các phng trỡnh đem chứa chấp lốt GTTĐ sau a) 3 1x = b) 3 2 3x x = c) 13 = xx d) 1 4 3 1 5( 2) 2 x x x + = e) 055 = x f) 2 3x = g) 5 + x = 3x - 2 h) 3 2 3 2 5x x x + = i) 13 = xx j) 2x 0,5 - 4 = 0 k) 2x + 3 = x - 1 l) 5 x = 3x + 2 m) (x + 1) 2 = x 2 n) 11x - 7 = 32x - 5 Bi 4 Giải các phng trỡnh đem chứa chấp ẩn ở kiểu mẫu sau: a) 2 2 2 3 = + + x x x x b/ ( x 2 ) ( 3 2 x 6 ) = 0 c / 2 2 2 3 = + + x x x x d) 1 32 1 32 1 2 + = + x x x x x x f/ 2 1x 2x x 1x = + + g) 1 2 1 x x x x + = h) x x x x 2 1 3 + + + = 2 i) 5 1 3 1 2 = + xx j) 2 2x +1 2x -1 8 - = 2x -1 2x +1 4x -1 k) 1 3 52 1 13 = + x x x x l) )2)(1( 113 2 1 1 2 + = + xx x xx Bùi thị Hiền - trung học cơ sở Hải Triều cáC đề chính ôn luyện - toán 8 m) 2 3x -1 2x +5 4 - + = 1 x -1 x +3 x + 2x - 3 n) )2( 21 2 2 = + xxxx x o) + + 2 2 x x 4 11 2 3 2 2 = x x x p) 2 2 x 4 x 2x x 1 x 1 x 1 + + = + p) 3 52 32 4 1 2 2 + = + + x x xx x x q) 2 222 9 37 33 x xx x x x xx = + r) 1 5 + 2 = + x x - 3 x -1 s) 2 2 3 = x + 4x - 21 x - 3 t) 2 2 1 1 + 4 = x + 2x + 3 x +1 u) ( )( ) 1212 4 1 1212 2 + += + + xxx x x x Bi 5 : Gii v bin lun các phơng trình sau sau(x là ẩn, m là tham ô số) a) 7( m - 11)x - 2x + 1 4 = 5m b) 2mx + 4( 2m + 1 ) = m 2 + 4 ( x 1) 3) 2 2 mx + 3 m -1 x +5 2 + = + (x + m +1) 6 2 10 5 4) x - a x - b + = 2 x - b x - a Bùi thị Hiền - trung học cơ sở Hải Triều . cáC đề chính ôn luyện - toán 8 Chuyên đề : Giải phơng trình (LớP 8) Gii cỏc phng trỡnh sau Bi 1 : Giải những phng trỡnh số 1 sau. + = -5 32 34 36 38 40 y) x -15 x - 23 + - 2 = 0 23 15 Bi 2 : Giải những phng trỡnh sau (đa những PT về dạng pt số 1 hoặc PT tích) a) y(y 2 -1) = nó 2 -

Ngày đăng: 29/08/2013, 00:11

Bạn đang xem: CÁC BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (ÔN HÈ LỚP 8)

Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

Xem thêm: CÁC BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (ÔN HÈ LỚP 8), CÁC BÀI TOÁN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH (ÔN HÈ LỚP 8)

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Góc. Số đo góc - Toán lớp 6 sách cũ

Biết góc là gì, góc bẹt là gì. Biết vẽ góc, đọc tên góc, kí hiệu góc. Nhận biết điểm nằm trong góc. Biết đo góc bằng thước đo góc. Biết so sánh hai góc.