Unit 9 lớp 11: Listening trang 52 | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Hướng dẫn biên soạn, giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 Unit 9: Listening trang 52, cụ thể khá đầy đủ những phần hùn học viên thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 11 thử nghiệm dễ dàng và đơn giản rộng lớn.

Tiếng Anh 11 Unit 9: Listening trang 52

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 11: Listening trang 52 | Giải bài tập Tiếng Anh 11

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future: Listening

A better or worse place to tướng live in? (Nơi chất lượng rộng lớn hoặc tệ rộng lớn nhằm sống?)

1. Discuss with a partner.

(Thảo luận với các bạn ở bên cạnh.)

Lời giải chi tiết:

a. traffic jam: ùn tắc kí thác thông

b. untreated waste: rác thải không được xử lý

c. air pollution: ô nhiễm ko khí

d. slums: nhà ổ chuột

e. fresh water shortages: thiếu nước sạch

f. water pollution: ô nhiễm nước

1. Which of the problems shown in the picture?

(Những yếu tố này được phản ánh nhập bức tranh?)

=> All these problems currently exist in big cities in Viet Nam lượt thích Ha Noi and Ho Chi Minh City.

(Tất cả những yếu tố này hiện giờ đang tồn bên trên ở những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn ở nước Việt Nam như Hà Thành và Thành phố Sài Gòn.)

2. Do you think they will be solved in the next twenty years?

(Bạn sở hữu cho rằng bọn chúng sẽ tiến hành xử lý nhập nhì mươi năm tới?)

=> It's likely that many of them will be solved in the next twenty years, as local authorities are taking measures to tướng giảm giá with them step by step.

(Có thể phần nhiều sẽ tiến hành xử lý nhập hai mươi năm cho tới vì thế cơ quan ban ngành địa hạt đang sẵn có giải pháp nhằm ứng phó với bọn chúng từng bước.)

2. Listen to tướng a talk on predictions about our future cities. Underline the words or phrases that you hear.

(Hãy nghe cuộc thủ thỉ nói tới những Dự kiến về những TP. Hồ Chí Minh sau này của tất cả chúng ta. Gạch bên dưới những kể từ / cụm kể từ em nghe được.)

Bài nghe: 

Đáp án:

a. pessimistic

b. optimistic

d. global warming

e. overcrowded

h. available

a. pessimistic (adj): bi quan

b. optimistic (adj): lạc quan

d. global warming (n): sự rét lên toàn cầu  

e. overcrowded (adj): nhộn nhịp quá tải

h. available (adj): khả thi

Nội dung bài bác nghe:

People have very different opinions about the cities of the future. Those who are pessimistic think that's our cities will become more and more polluted, ví they will no longer be safe and healthy places to tướng live in. Pessimists point out that both global warming and pollution have increased rapidly over the past twenty years, but governments have no effective ways to tướng control them. There are no signs that this problem will be solved in the future. In addition, more and more people are leaving the countryside and moving to tướng big cities to tướng look for work As a result, cities will become overcrowded. This means there will be more people, more waste and heavier traffic. All these factors will lead to tướng more pollution. 

On the other hand, optimistic people believe that đô thị dweller will have a better life thanks to tướng important achievements in technology and medicine. Modern machines and well-equipped hospitals in cities will provide better, quicker and more effective treatment for people. How about environmental problems? Optimists also think that scientists will find ways to tướng cut down the cost of renewable energy sources and make them available to tướng everybody. They hope that these energy sources will step by step to tướng replace fossil fuels such as gas, coal and oil in the next twenty years. Then đô thị dwellers will live in a cleaner and healthier environment.

Hướng dẫn dịch:

Mọi người dân có chủ kiến đặc biệt không giống nhau về những TP. Hồ Chí Minh nhập sau này. Những người bi quan liêu cho rằng những TP. Hồ Chí Minh của tất cả chúng ta càng ngày càng trở thành ô nhiễm và độc hại, vậy nên này sẽ không hề là những điểm an toàn và tin cậy và trong mát nhằm sinh sinh sống. Những người bi quan liêu cho rằng cả nhì sự rét lên toàn thị trường quốc tế và ô nhiễm và độc hại đều tăng nhanh chóng nhập hai mươi năm qua quýt, tuy nhiên cơ quan chính phủ không tồn tại cơ hội này hiệu suất cao nhằm trấn áp bọn chúng. Không sở hữu tín hiệu đã cho chúng ta biết yếu tố này sẽ tiến hành xử lý nhập sau này. Thêm nhập bại liệt, càng ngày càng có không ít người tách vứt vùng quê và dịch chuyển cho tới những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn nhằm dò xét việc thực hiện. Kết trái khoáy là những TP. Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành quá chuyển vận. Vấn đề này tức là sẽ có được nhiều người rộng lớn, tiêu tốn lãng phí nhiều hơn thế và giao thông vận tải nhiều hơn thế. Tất cả những nhân tố này tiếp tục dẫn theo hiện tượng ô nhiễm và độc hại nhiều hơn thế.

Mặt không giống, những người dân sáng sủa nhận định rằng người dân trở nên thị sẽ có được một cuộc sống thường ngày chất lượng xinh hơn nhờ những trở nên tựu cần thiết nhập technology và nó học tập. Các công cụ văn minh và những cơ sở y tế được chuẩn bị chất lượng bên trên những TP. Hồ Chí Minh tiếp tục cung ứng cách thức chữa trị chất lượng rộng lớn, nhanh chóng rộng lớn và hiệu suất cao rộng lớn cho những người dân. Làm thế này về những yếu tố môi trường? Những người sáng sủa cũng nhận định rằng những căn nhà khoa học tập tiếp tục dò xét cơ hội tách ngân sách của những mối cung cấp tích điện khởi tạo và sẵn sàng cho tới người xem. Họ kỳ vọng những mối cung cấp tích điện này tiếp tục từng bước thay cho thế những nhiên liệu hoá thạch như khí nhen nhóm, phàn nàn đá và dầu trong tầm hai mươi năm cho tới. Sau bại liệt, dân cư TP. Hồ Chí Minh tiếp tục sinh sống nhập một môi trường thiên nhiên thật sạch sẽ và trong mát rộng lớn.

3. Listen again. Decide which of the following predictions will come true (T) and which will not (NT), according to tướng the two kinds of viewpoints. Tick the correct box.

(Nghe lại đợt tiếp nhữa và coi demo những Dự kiến tiếp sau đây tiếp tục trở nên thực sự (T) hay là không theo đuổi nhì loại ý kiến trong khúc băng. Đánh vệt lựa chọn dù đích.)

Bài nghe: 

Đáp án:

1.T

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ: SO SÁNH, NHÂN HÓA, ĐIỆP NGỮ I Lý thuyết

2. NT

3. NT

4. T

5. T

6. T

7. NT

According to tướng the pessimistic viewpoint: (Thông qua quýt những ý kiến chi cực)

1. Pollution will continue to tướng be a serious problem in the đô thị.

(Ô nhiễm tiếp tục nối tiếp là 1 trong yếu tố cần thiết nhập TP. Hồ Chí Minh.)

2. Global Warming will slow down because of government’s efforts.

(Nóng lên toàn thị trường quốc tế tiếp tục trì trệ dần nhờ những nỗ lực của cơ quan chính phủ.)

3. A lot of people will leave the đô thị to tướng work in the countryside.

(Rất nhiều người tiếp tục tách TP. Hồ Chí Minh nhằm thao tác làm việc ở vùng quê.)

4. Cities will be overpopulated and traffic will be heavy.

(Các TP. Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng quá chuyển vận dân sinh và giao thông vận tải tiếp tục dày quánh.)

According to tướng the optimistic viewpoint: (Thông qua quýt những ý kiến tích cực)

5. City dwellers will enjoy better health care and medical treatment.

(Các dân cư nhập TP. Hồ Chí Minh sẽ tiến hành tận hưởng cty chở che sức mạnh và chữa trị dịch chất lượng rộng lớn.)

6. Renewable energy sources will replace non-renewable ones.

(Các mối cung cấp tích điện rất có thể khởi tạo tiếp tục thay cho thế những mối cung cấp ko thể tái ngắt tạo)

7. People in the đô thị will be able to tướng use renewable energy miễn phí of charge.

(Mọi người nhập TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rất có thể dùng tích điện tái ngắt tạo ra nhưng mà ko cần trả chi phí.)

4. Listen again and complete the summaries of the two viewpoints.

(Nghe lại đoạn băng và hoàn thiện phiên bản tóm lược theo đuổi nhì ý kiến.)

Bài nghe:

Đáp án:

1. According to tướng the pessimistic viewpoint, our future cities will not be safe and healthy places to tướng live in. Governments have no effective ways to tướng control pollution, which will continue to tướng be a serious problem in the future. Moreover, cities will become overcrowded, which means there will be more waste and heavier traffic.

2. According to tướng the optimistic viewpoint, đô thị dwellers will have a better life thanks to tướng advances in technology and medicine. Furthermore, the environmental problems will be solved. Renewable energy sources will gradually replace fossil fuels in the next twenty years.

Hướng dẫn dịch:

1. Theo ý kiến bi quan liêu, những TP. Hồ Chí Minh sau này của tất cả chúng ta sẽ không còn cần là những điểm an toàn và tin cậy và trong mát nhằm sinh sinh sống. Các cơ quan chính phủ không tồn tại cơ hội này hiệu suất cao nhằm trấn áp ô nhiễm và độc hại, điều này tiếp tục nối tiếp là 1 trong yếu tố nguy hiểm nhập sau này. Hơn nữa, những TP. Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành quá chuyển vận, tức là sẽ có được nhiều rác rến thải và giao thông vận tải nhộn nhịp rộng lớn.
2. Theo ý kiến sáng sủa, người dân trở nên thị sẽ có được một cuộc sống thường ngày chất lượng xinh hơn nhờ những tiến bộ cỗ nhập technology và nó học tập. Hơn nữa, những yếu tố môi trường thiên nhiên sẽ tiến hành xử lý. Các mối cung cấp tích điện khởi tạo tiếp tục từ từ thay cho thế nhiên liệu hóa thạch trong tầm hai mươi năm cho tới.

 5. Which viewpoint vì thế you agree with, the optimistic or pessimistic? Provide your reasons.

(Em đồng ý với ý kiến này — sáng sủa hoặc bi quan? Hãy thể hiện nguyên nhân.)

Gợi ý:

I agree with some optimistic viewpoints and some pessimistic viewpoints. Firstly, I’m sure a lot of people will leave the đô thị to tướng work in the countryside because Cities will be overpopulated and traffic will be heavy soon. Secondly, Renewable energy sources will replace non-renewable ones. When the fossil fuels lập cập out, people must use alternatives lượt thích solar or wind energy, but they must pay for that, not miễn phí at all.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đồng ý với một trong những ý kiến sáng sủa và một trong những ý kiến bi quan liêu. Thứ nhất, tôi chắc chắn là khá nhiều người tiếp tục tách ngoài TP. Hồ Chí Minh nhằm thao tác làm việc ở vùng quê chính vì TP. Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng dân sinh quá chuyển vận và giao thông vận tải tiếp tục sớm trở thành áp lực. Thứ nhì, mối cung cấp tích điện khởi tạo tiếp tục thay cho thế những mối cung cấp ko khởi tạo. Khi nhiên liệu hoá thạch không còn, người tớ cần dùng những phương án khác ví như tích điện mặt mày trời hoặc tích điện bão, tuy nhiên bọn họ cần trả chi phí cho tới điều này, chứ không cần cần được không tính phí.

Bài giảng Tiếng Anh 11 Unit 9: Cities of the future: Listening

Xem thêm thắt những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 11 cụ thể, hoặc khác:

Unit 9: Getting started (trang 46): Phong, Chi and Ha are discussing their class assignment. Listen and read...

Unit 9: Language (trang 48): Write the words or phrases given in the box next to tướng their meanings... 

Unit 9: Reading (trang 50): Use a dictionary to tướng find the meaning of the words in the box...

Unit 9: Speaking (trang 51): Choose sentences (a-d) to tướng complete the conversation between two Londoners... 

Unit 9: Writing (trang 54): Hung and his friend Tanaka are exchanging emails about the future of their cities...

Xem thêm: Phân tích ca dao tục ngữ Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo

Unit 9: Communication and culture (trang 55): Use the information about the cities mentioned in this unit... 

Unit 9: Looking back (trang 56): Decide whether the question's tags in B's responses have a rising or falling intonation... 

Unit 9: Project (trang 57): Work in groups of four to tướng six. Discuss and decide on your ideal đô thị of the future...

BÀI VIẾT NỔI BẬT