Tơ lapsan thuộc loại A. tơ visco. B. tơ poliamit. C. tơ axetat....

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là những hóa học cơ học mạch hở. Trong phân tử hóa học F chứa chấp đôi khi những group -OH, -COO- và -COOH. Cho những đem hóa sau:     (1) E + NaOH X + Y     (2) F + NaOH X + Z + H2O     (3) Z + HCl  T + NaCl Biết X, Y, Z, T là những hợp ý hóa học cơ học và phân tử không tồn tại group -CH3. Cho những tuyên bố sau:     (a) Phân tử hóa học E chứa chấp đôi khi group -OH và group -COOH.     (b) Nhiệt chừng sôi của hóa học X nhỏ rộng lớn sức nóng chừng sôi của ancol etylic.     (c) Chất Z sở hữu số vẹn toàn tử cacbon tự với số vẹn toàn tử natri.     (d) Trong chống thực nghiệm, hóa học Y được sử dụng thẳng pha chế khí metan.     (e) 1 mol hóa học T ứng dụng với Na dư, nhận được tối nhiều 1 mol khí H2. Số tuyên bố đích thị là