និយាយការពិតតែងតែទាស់ចិត្តអ្នកធ្វើខុស ធម្មទេសនាដោយលោកគ្រូ សាន សុជា​ San Sochea and Learn Till Die

និយាយការពិតតែងតែទាស់ចិត្តអ្នកធ្វើខុស ធម្មទេសនាដោយលោកគ្រូ សាន សុជា​ San Sochea and Learn Till Die 8 , 5.00 , #នយយករពតតងតទសចតតអនកធវខស #ធមមទសនដយលកគរ #សន #សជ #San #Sochea

Read more

#របៀបធ្វើនំពារគ្រប់ម៉ូត #HowToMakeMoonCakeManyStyles #NomPia

#របៀបធ្វើនំពារគ្រប់ម៉ូត #HowToMakeMoonCakeManyStyles #NomPia 770 , 5.00 , #របបធវនពរគរបមត #HowToMakeMoonCakeManyStyles #NomPia #HowToMakeCakeFilling #HowToMakeSaltyEggs Thanks for watching! I am trying t share

Read more

សាន សុជា គេថាស្តាប់ធម៌ច្រើន គេយកទៅឆាប់ San Sochea

សាន សុជា គេថាស្តាប់ធម៌ច្រើន គេយកទៅឆាប់ San Sochea 19 , 5.00 , #សន #សជ #គថសតបធមចរន #គយកទឆប #San #Sochea Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/ Xem thêm

Read more

របៀបយល់ដឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តប៉ុងពីរ(How to understanding about 4WD.

របៀបយល់ដឹងការប្រើប្រាស់រថយន្តប៉ុងពីរ(How to understanding about 4WD. , , #របបយលដងករបរបរសរថយនតបងពរHow #understanding #4WD សូមស្វាគមន៍មកកាន់Channel យើងខ្ញុំ: វីដេឣូនេះគឺមានបំណងចង់បង្ហាញដល់បងប្ឣូន សុភាពបុរសនិងសុភាពនារី … Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/ Xem thêm các

Read more

(2.25)​ គណនាតង់ស្យុង និងចរន្ត V1, I1, V2 និង I2 ក្នុងសៀគ្វី – Kirchhoff's Voltage/Current Law

(2.25)​ គណនាតង់ស្យុង និងចរន្ត V1, I1, V2 និង I2 ក្នុងសៀគ្វី – Kirchhoff's Voltage/Current Law 179 , 5.00 , #គណនតងសយង #នងចរនត #នង

Read more

ទ្រព្យសម្បត្តិ មិនធ្វើឲ្យលះកិលេសទេ/លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត​​ ប៊ុត សាវង្ស-Buth Savong/30/01/2021

ទ្រព្យសម្បត្តិ មិនធ្វើឲ្យលះកិលេសទេ/លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត​​ ប៊ុត សាវង្ស-Buth Savong/30/01/2021 , , #ទរពយសមបតត #មនធវឲយលកលសទលកគរអគគបណឌត #បត #សវងសButh #Savong30012021 Thanks , You have a nice day, from

Read more

រៀនភាសាជប៉ុនក្រៅសាលា ភាគ#3 កិរិយាស័ព្ទភាសាជប៉ុន

រៀនភាសាជប៉ុនក្រៅសាលា ភាគ#3 កិរិយាស័ព្ទភាសាជប៉ុន , , #រនភសជបនករសល #ភគ3 #ករយសពទភសជបន រៀនភាសាជប៉ុនក្រៅសាលា ភាគ#3. Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/ Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh

Read more

ទេសនាខែ៤ ឆ្នាំ២០១១ (វគ្គទី៥១) ជួន កក្កដា Choun kakada CKD

ទេសនាខែ៤ ឆ្នាំ២០១១ (វគ្គទី៥១) ជួន កក្កដា Choun kakada CKD 1259 , 4.44 , #ទសនខ៤ #ឆន២០១១ #វគគទ៥១ #ជន #កកកដ #Choun #kakada #CKD

Read more