“ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈတႆး ငၢႆးမိူၼ်မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ်”

“ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈတႆး ငၢႆးမိူၼ်မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ်” , , #ပပၺၺၸငတ #ငမၼမၵမငၾၼ Shan State Education Audio Feature “ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈတႆး ငၢႆးမိူၼ်မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ်” #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ … Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/ Xem thêm các

Read more

พระธรรมปฐมกาล 15:1-21 พระสัญญาของพระเจ้ากับอับราม

พระธรรมปฐมกาล 15:1-21 พระสัญญาของพระเจ้ากับอับราม 30 , 5.00 , #พระธรรมปฐมกาล #พระสญญาของพระเจากบอบราม พระสัญญาของพระเจ้ากับอับราม คริสตจักรบ้านพระคุณ : เราศึกษาพระคัมภีร์ปฐมกาลแบบบรรทัดต่อบรรทัด พระธรรมเล่มนี้บอกเราเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของมนุษยชาติด้วย และพระคัมภีร์ทั้งเล่มนั้นมีรากฐานมาจากพระธรรมเล่มนี้ คัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่น่าอัศจรรย์ LINE: คริสตจักรบ้านพระคุณ Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Read more