Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là

Bạn đang xem: Số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

177 câu trả lời 44744

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

Đáp án đúng: B

Quy tắc chuẩn bị xếp: 1 => 0 => 2 => 3 => 4

(Vì số nhỏ nhất đem 5 chữ số là 10 000, chính thức ngay số 1 -> Chữ số thứ hai là 0, và những chữ số còn sót lại xếp theo đòi trật tự tăng dần)

@VannKhanhh

Happy Learnin ' !

số nhỏ nhất đem năm chữ số không giống nhau

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBbbbbb

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A. 10123

B. 10234

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO

C. 12345

D. 10000

đáp án: D 
giải thích: vì thế số nhỏ nhất đem 5 chữ số là 100000

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là :

10234 lựa chọn câu B nha

B những day ví ko giong nhau

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

B vì thế câu B đem 5 chữ số không giống nhau và nhỏ nhất

B vì thế 10234 là số nhỏ nhất không giống nhau

B vì thế 10234 là số nhỏ nhất không giống nhau

số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là:B:10234

B

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A này đó là Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

Chọn đáp án tôi đã khắc ghi =)

B . 10234

Chúc em học tập tốt

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là

A. 10123

B. 10234

C. 12345

D. 10000

Số nhỏ nhất đem 5 chữ số không giống nhau là : 10234

=> ĐA  : B

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề