Giải SGK Tiếng anh 7 Review 4 | Global Success

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng anh lớp 7 Review 4 sách Kết nối học thức hoặc, ngắn ngủn gọn gàng sẽ hỗ trợ học viên đơn giản vấn đáp thắc mắc Tiếng anh 7 Review 4 kể từ bại học tập chất lượng môn Tiếng anh 7

Giải Tiếng anh lớp 7 Review 4 Global Success

Bạn đang xem: Giải SGK Tiếng anh 7 Review 4 | Global Success

Review 4 Language lớp 7 trang 134

Pronunciation

Bài 1 trang 134 sgk Tiếng anh 7: Mark (') the stressed syllables in the underlined words. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Đánh vết (') những âm tiết được nhấn trọng âm trong số kể từ được gạch ốp bên dưới. Sau bại, nghe, đánh giá và tái diễn.)

1. Driverless trains will be popular.

2. Niagara Falls is Canada's most famous natural attraction.

3. We can save energy by recycling.

4. All plants and animals need energy.

5. He's reading Guidance for Visitors to Scotland.

Trả lời:

1. ‘driverless (adj) không sở hữu người lái

‘popular (adj) phổ biến

Tạm dịch câu: Tàu ko người lái tiếp tục phổ cập.

2. ‘natural (adj) thuộc về tự động nhiên

at’traction (n) điểm tham lam quan

Tạm dịch câu: Thác Niagara là vấn đề tham lam quan lại đương nhiên có tiếng nhất của Canada.

3. ‘energy (n) năng lượng

re’cycling (v) tái chế

Tạm dịch câu: Chúng tao rất có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện bằng phương pháp tái ngắt chế.

4. ‘animal (n) động vật

‘energy (n) năng lượng

Tạm dịch câu: Tất cả thực vật và động vật hoang dã đều cần thiết tích điện.

5. ‘visitors (n) khách du lịch

Tạm dịch câu: Anh ấy đang được phát âm Hướng dẫn giành riêng cho khác nước ngoài cho tới Scotland.

Vocabulary

Bài 2 trang 134 sgk Tiếng anh 7: Write the words in the box next lớn their definitions.

(Viết những kể từ nhập dù kề bên khái niệm của bọn chúng.)

source                            symbol                        coal

attraction                      bamboo-copter

1. It is a place or thing that you get something from.

 

2. This means of transport is eco-friendly.

 

3. It is a person or an object that represents a place.

 

4. It is a non-renewable source of energy.

 

5. An object or a place many visitors want lớn see. 

 

Phương pháp giải:

- source (n) nguồn

- symbol (n) biểu tượng

- coal (n) than đá

- attraction (n) điểm du lịch

- bamboo-copter (n) trực thăng chong chóng tre

Trả lời:

1. It is a place or thing that you get something from.

source

2. This means of transport is eco-friendly.

bamboo-copter

3. It is a person or an object that represents a place.

symbol

4. It is a non-renewable source of energy.

coal

5. An object or a place many visitors want lớn see. 

attraction

Tạm dịch:

1. Đó là một trong những điểm hoặc một loại tuy nhiên chúng ta sẽ có được một chiếc gì bại kể từ bại.

nguồn

2. Phương tiện giao thông vận tải này thân thiện thiện với môi trường thiên nhiên.

trực thăng chong chóng tre

3. Đó là một trong những người hoặc một vật thể hiện nay một vị trí.

biểu tượng

4. Đây là một trong những mối cung cấp tích điện ko thể khởi tạo.

than đá

5. Một đối tượng người tiêu dùng hoặc một vị trí tuy nhiên nhiều khác nước ngoài mong muốn coi.

điểm du lịch

Bài 3 trang 134 sgk Tiếng anh 7: Complete the sentences with the words below.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ tiếp sau đây.)

national                        native                           renewable

electrical                       public                           natural

1. SkyTrans and driverless buses will be popular ______means of transport.

2. Niagara Falls is a ________wonder of both the USA and Canada.

3. The colours of the UK's ________flag are red, white, and xanh rớt.

4. Solar energy and hydro energy are _______sources.

5. The kangaroo is _____to nước Australia.

6. We can save electricity by using fewer ________appliances.

Phương pháp giải:

- national (n) thuộc về quốc gia

- native (n) thuộc về bạn dạng địa

- renewable (n) có thể tái ngắt tạo

- electrical (n) thuộc về điện

- public (n) công cộng

- natural (n) thuộc về tự động nhiên

Trả lời:

1. public

2. natural

3. national

4. renewable

5. native

6. electrical

1. SkyTrans and driverless buses will be popular public means of transport.

(SkyTrans và xe pháo buýt ko người lái được xem là phương tiện đi lại giao thông vận tải công nằm trong phổ cập.)

2. Niagara Falls is a natural wonder of both the USA and Canada.

(Thác Niagara là một trong những kỳ quan lại vạn vật thiên nhiên của tất cả Hoa Kỳ và Canada.)

3. The colours of the UK's national flag are red, white, and xanh rớt.

(Màu sắc của quốc kỳ Vương quốc Anh là đỏ gay, Trắng và xanh rớt lam.)

4. Solar energy and hydro energy are renewable sources.

(Năng lượng mặt mày trời và tích điện thủy năng lượng điện là những mối cung cấp khởi tạo.)

5. The kangaroo is native to nước Australia.

(Chuột túi sở hữu xuất xứ kể từ Úc.)

6. We can save electricity by using fewer electrical appliances.

(Chúng tao rất có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng điện bằng phương pháp dùng không nhiều vũ trang năng lượng điện rộng lớn.)

Grammar

Bài 4 trang 134 sgk Tiếng anh 7: Use the correct tense and size of each verb in brackets lớn complete the sentence.

(Sử dụng thì và dạng trúng của từng động kể từ nhập ngoặc nhằm hoàn thiện câu.)

1. At present, our class (do) ______a big project on how lớn save energy in our school.

2. My biggest dream is that I (visit) Edinburgh one day.

3. At present, my thành phố (build) ______stations for skyTrans.

4. In the future, people (use) _______ more renewable energy in our daily life.

5. I hope that we (have)____ flying cars for faster travel soon.

Trả lời:

1. is doing

Giải thích: 

Dấu hiệu: at present (ngay khi này) => dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

At present, our class is doing a big project on how lớn save energy in our school.

Tạm dịch: Hiện bên trên, lớp Shop chúng tôi đang được triển khai một dự án công trình rộng lớn về phong thái tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện nhập ngôi trường học tập của Shop chúng tôi.

2. will visit

Giải thích: 

Dấu hiệu: one day (một ngày nào là đó) => dùng thì sau này đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên vẹn thể

My biggest dream is that I will visit Edinburgh one day.

Tạm dịch: Ước mơ lớn số 1 của tôi là một trong những ngày nào là bại tôi sẽ tới thăm hỏi Edinburgh.

3. is building

Giải thích: 

Dấu hiệu: at present (ngay khi này) => dùng thì thời điểm hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

At present, my city is building stations for skyTrans.

Tạm dịch: Hiện bên trên, thành phố Hồ Chí Minh của tôi đang được kiến tạo những trạm mang lại tàu bên trên cao.

4. will use

Giải thích: 

Dấu hiệu: In the future (trong tương lai) => dùng thì sau này đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên vẹn thể

In the future, people will use more renewable energy in our daily life.

Tạm dịch: Trong sau này, loài người tiếp tục dùng nhiều tích điện khởi tạo rộng lớn nhập cuộc sống thường ngày hằng ngày của tất cả chúng ta.

5. will have

Giải thích: 

Dấu hiệu: soon (sớm) => dùng thì sau này đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên vẹn thể

I hope that we will have flying cars for faster travel soon.

Tạm dịch: Tôi kỳ vọng rằng tất cả chúng ta tiếp tục sớm sở hữu xe hơi cất cánh nhằm di chuyển thời gian nhanh rộng lớn.

Bài 5 trang 134 sgk Tiếng anh 7: Find and cross (X) ONE incorrect article in each sentence and write the correct one.

(Tìm và gạch ốp chéo cánh (X) MỘT mạo kể từ trong những câu và viết lách đáp án trúng.)

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric siêu xe.

 

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

 

3. A Statue of Liberty is in the USA.

 

4. The teacher is talking about means of transport in a future

 

5. Can you give u a example of an electrical appliance?

 

6. The Maori are a native people of New Zealand.

 

Phương pháp giải:

 Mạo kể từ a/ an/ the

Trả lời:

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric siêu xe.

an

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

Xem thêm: Hỗn số (tiếp theo) Toán lớp 5 hay, chi tiết.

the

3. A Statue of Liberty is in the USA.

The

4. The teacher is talking about means of transport in a future

the

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

an

6. The Maori are a native people of New Zealand.

Ø

1. the -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh kể từ số không nhiều chính thức vì thế nguyên vẹn âm

Tạm dịch: Roadster là xe pháo năng lượng điện tự động hóa.

2. a -> the

Giải thích: dùng “the” trước danh kể từ rõ ràng, và được xác định

Tạm dịch: Ý nghĩa của kể từ 'thân thiện với môi trường thiên nhiên là gì?

3. A -> The

Giải thích: dùng “the” trước địa điểm, vị trí cụ thể

Tạm dịch: Tượng Nữ thần Tự tự ở Mỹ.

4. a -> the

Giải thích: in the future: nhập tương lai

Tạm dịch: Cô giáo đang được nói tới những phương tiện đi lại giao thông vận tải nhập một sau này.

5. a -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh kể từ số không nhiều chính thức vì thế nguyên vẹn âm

Tạm dịch: Bạn rất có thể mang lại tôi một ví dụ về một vũ trang năng lượng điện không?

6. a-> Ø

Giải thích: không người sử dụng mạo kể từ “a/an” trước danh kể từ số nhiều

Tạm dịch: Người Maori là một trong những dân tộc bản địa bạn dạng địa của New Zealand.

Review 4 Skills lớp 7 trang 135

Reading

Bài 1 trang 135 sgk TIếng anh 7:

a. Read the passage. Find a word and a phrase from the passage and write them under their correct pictures.

(Đọc đoạn văn. Tìm một kể từ và một cụm kể từ trong khúc văn và viết lách bọn chúng bên dưới những hình trúng của bọn chúng.)

ALASKA

Alaska is perhaps the most amazing state in the USA. It has coastlines facing both the Arctic Ocean and the Pacific Ocean. This state has three million lakes. That's four lakes per person living there.

We cannot reach many cities in Alaska by road, sea, or river. The only way lớn get there is by air, foot, or dogsled. That's why Alaska has the busiest sea airport in the world, the Lake Hood Seaplane Base. Nearly two hundred float planes take off and land on the water of this airport every day. It's really a fun scene lớn watch.

In summer, the sun does not phối for nearly three months in Alaska. But in winter we rarely see the sun. It is dark All Alaskans take special pride in their beautiful and unique state.

b. Choose the correct answer A, B, or C lớn complete each sentence.

(Chọn câu vấn đáp trúng A, B hoặc C nhằm hoàn thiện từng câu.)

1. Alaska _________.

A is another name for the USA

B. is an island in the Pacific Ocean

C. is part of the USA

2. Alaska has________.

A. more lakes phàn nàn people

B. more people phàn nàn lakes

C. only a few lakes

3. The sea airport in Alaska is_______.

A. interesting

B. busy

C small

4. In Alaska we can see the sun _______.

A. 24 hours a day for three months

B. all year round

C. every day in winter

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài xích đọc:

Alaska có lẽ rằng là bang tuyệt hảo nhất ở Hoa Kỳ. Nó sở hữu lối bờ đại dương đương đầu với tất cả Bắc Băng Dương và Tỉnh Thái Bình Dương. Bang này còn có phụ vương triệu hồ nước. Đó là tứ hồ nước cho từng người sinh sống ở bại.

Chúng tôi ko thể cho tới nhiều thành phố Hồ Chí Minh ở Alaska vì thế đường đi bộ, đường thủy hoặc lối sông. Cách có một không hai nhằm cho tới này là vì thế lối sản phẩm ko, quốc bộ hoặc xe pháo kéo. Đó là nguyên do vì sao Alaska sở hữu trường bay đường thủy sôi động nhất toàn cầu, Căn cứ Thủy phi cơ Lake Hood. Gần nhì trăm thủy phi cơ đựng cánh và hạ cánh bên trên mặt mày nước của trường bay này thường ngày. Đó thực sự là một trong những cảnh thú vị nhằm coi.

Vào ngày hè, mặt mày trời ko lặn trong khoảng thời gian gần phụ vương mon ở Alaska. Nhưng nhập ngày đông, tất cả chúng ta khan hiếm Lúc trông thấy mặt mày trời. Trời tối Tất toàn bộ cơ thể Alaska đều đặc trưng kiêu hãnh về tình trạng xinh rất đẹp và lạ mắt của mình.

Trả lời:

a.

1. float planes

2. dogsleds

b.

1. Alaska _________.

A là một trong những thương hiệu không giống của Hoa Kỳ

B. là một trong những quần đảo ở Tỉnh Thái Bình Dương

C. là một trong những phần của Hoa Kỳ

Thông tin: Alaska is perhaps the most amazing state in the USA.

Tạm dịch: Alaska có lẽ rằng là bang tuyệt hảo nhất ở Hoa Kỳ.

Chọn C

2. Alaska có________.

A. nhiều hồ nước rộng lớn người

B. nhiều người rộng lớn hồ

C. chỉ một trong những hồ

Thông tin: This state has three million lakes. That's four lakes per person living there.

Tạm dịch: Bang này còn có phụ vương triệu hồ nước. Cứ 4 hồ/ người sinh sống ở bại.

Chọn A

3. Sân cất cánh đại dương ở Alaska is_______.

A. thú vị

B. bận rộn

C nhỏ

Thông tin: The only way lớn get there is by air, foot, or dogsled. That's why Alaska has the busiest sea airport in the world, the Lake Hood Seaplane Base.

Tạm dịch: Cách có một không hai nhằm cho tới này là vì thế lối sản phẩm ko, quốc bộ hoặc xe pháo kéo. Đó là nguyên do vì sao Alaska sở hữu trường bay đường thủy sôi động nhất toàn cầu, Căn cứ Thủy phi cơ Lake Hood.

Chọn B

4. Ở Alaska, tất cả chúng ta rất có thể trông thấy mặt mày trời _______.

A. 24 giờ một ngày nhập phụ vương tháng

B. xung quanh năm

C. thường ngày trong đợt đông

Thông tin: In summer, the sun does not phối for nearly three months in Alaska. But in winter we rarely see the sun.

Tạm dịch: Vào ngày hè, mặt mày trời ko lặn trong khoảng thời gian gần phụ vương mon ở Alaska. Nhưng nhập ngày đông, tất cả chúng ta khan hiếm Lúc trông thấy mặt mày trời.

Chọn A

Bài 2 trang 135 sgk TIếng anh 7: Work in groups. Read the list of activities and discuss which ones are energy-saving and which ones are not. Explain your answer.

(Làm việc group. Đọc list những hoạt động và sinh hoạt và thảo luận về hoạt động và sinh hoạt nào là tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện và hoạt động và sinh hoạt nào là ko. Giải thich câu trả lơi của khách hàng.)

1. Opening doors and windows during the day lớn get sunlight.

2. Spending more time indoors phàn nàn outdoors.

3. Closing doors and windows tightly when the air conditioner is on.

4. Reusing bottles, paper, and clothes.

5. Taking a bus lớn school instead of taking a siêu xe.

6. Using plastic bags for shopping.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mở cửa chính và hành lang cửa số nhập buổi ngày nhằm lấy khả năng chiếu sáng mặt mày trời.

2. Dành nhiều thời hạn nhập căn nhà rộng lớn ngoài thiên nhiên.

3. Đóng chặt cửa chính và hành lang cửa số Lúc máy điều tiết không gian đang được bật

4. Tái dùng chai lọ, giấy tờ và ăn mặc quần áo.

5. Đi xe pháo buýt cho tới ngôi trường chứ không chuồn xe hơi.

6. Sử dụng túi ni lông nhằm sắm sửa.

Trả lời:

Energy-saving activities are: activity 1, 3, 4, 5

1. I think people should open doors and windows during the day lớn get sunlight because it helps saving the electricity.

(Tôi suy nghĩ quý khách nên xuất hiện rời khỏi nhập và hành lang cửa số nhập buổi ngày nhằm lấy khả năng chiếu sáng mặt mày trời vì thế nó gom tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng điện.)

3. I think people should close doors and windows tightly when the air conditioner is on because we can save energy.

(Tôi suy nghĩ quý khách nên đóng góp chặt cửa chính và hành lang cửa số Lúc nhảy điều tiết vì thế tất cả chúng ta rất có thể tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện.)

4. Reusing bottles, paper, and clothes is an energy-saving activity because it saves money and materials.

(Tái dùng chai lọ, giấy tờ và ăn mặc quần áo là một trong những hoạt động và sinh hoạt tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện vì thế nó tiết kiệm ngân sách và chi phí tài sản và vật tư.)

5. Taking a bus lớn school instead of taking a siêu xe is an energy-saving activity because it reduces the amount of transportation and fuel.

(Đi xe pháo buýt cho tới ngôi trường chứ không chuồn xe hơi là một trong những hoạt động và sinh hoạt tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện vì thế nó thực hiện tách lượng phương tiện đi lại di chuyển và nhiên liệu.)

Listening 

Bài 3 trang 135 sgk TIếng anh 7: Listen and complete each sentence with ONE word.

(Nghe và hoàn thiện từng câu với MỘT kể từ.)

1. At the meeting they introduce the____bike.

2. The product aims at school children and their______.

3. Question 1 is about special_______.

4. Question 2 is about air _______laws.

5. Question 3 is about how the flying xe đạp finds a place to______.

Trả lời:

1. flying

2. parents

3. lanes

4. traffic

5. land

Writing

Bài 4 trang 135 sgk TIếng anh 7: Choose one of the future means of transport below. Write a paragraph of about 70 words about it.

(Hãy lựa chọn 1 trong mỗi phương tiện đi lại giao thông vận tải sau này tiếp sau đây. Viết một quãng văn khoảng chừng 70 kể từ về vấn đề đó.)

1. bamboo-copter

2. balloon

3. driverless car

Phương pháp giải:

You can mention:

- its name

- its tốc độ (fast/slow)

- its use of energy (little / much / none)

- the number of people it can carry

- its safety (safe / dangerous)

Trả lời:

I think travelling by a bamboo-copter will become popular in the future. A bamboo-copter has 3 wings and runs on electricity. It can carry only one person. You put it on and turn on the switch and fly away. It is self-balancing. It is fun and safe lớn use it.

Tạm dịch: 

Tôi cho là việc chuồn phượt vì thế xe đạp điện tre tiếp tục trở thành phổ cập nhập sau này. Cành tre sở hữu 3 cánh chạy vì thế năng lượng điện. Nó chỉ rất có thể chở một người. quý khách hàng treo nó nhập và nhảy công tắc nguồn và cất cánh chuồn. Nó rất có thể tự động cân đối. Rất thú vị và an toàn và đáng tin cậy nhằm dùng nó.

Xem thêm thắt những bài xích giải SGK Tiếng Anh lớp 7 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Review 3

Xem thêm: Từ chỉ đặc điểm là gì? Bài tập từ chỉ đặc điểm

Unit 10: Sources of energy

Unit 11: Travelling in the future

Unit 12: English speaking countries