50 bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4 và cách giải

Cách giải Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 bao gồm những dạng bài bác tập dượt sở hữu cách thức giải cụ thể và những bài bác tập dượt điển hình nổi bật kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên canh ty học viên biết phương pháp thực hiện Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4. Mé cạnh sở hữu là 12 bài bác tập dượt áp dụng nhằm học viên ôn luyện dạng Toán 4 này.

Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải

Bạn đang xem: 50 bài tập Quy đồng mẫu số các phân số lớp 4 và cách giải

I/ Lý thuyết

Khi quy đồng kiểu số nhị phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhị.

- Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhị nhân với kiểu số của phân số loại nhất.

II/ Các dạng bài bác tập

II.1/ Dạng 1: Quy đồng kiểu số những phân số sở hữu kiểu số ko phân chia không còn mang lại nhau

1. Phương pháp giải

Khi quy đồng kiểu số nhị phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhất nhân với kiểu số của phân số loại nhị.

- Lấy tử số và kiểu số của phân số loại nhị nhân với kiểu số của phân số loại nhất.

Cho 2 phân số: ab và cd

Quy đồng kiểu số:

ab=a×db×d                cd=c×bd×b

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Quy đồng kiểu số nhị phân số: 23 và 35

Lời giải:

23=2×53×5=1015

35=3×35×3=915

Vậy, quy đồng kiểu số 2 phân số 23 và 35 ta được 2 phân số 1015 và 915.

Ví dụ 2: Quy đồng kiểu số nhị phân số: 14 và 56

Lời giải:

14=1×64×6=624

56=5×46×4=2024

Vậy, quy đồng kiểu số 2 phân số 14 và 56 tớ được 2 phân số 624 và 2024.

II.2/ Dạng 2: Quy đồng kiểu số những phân số sở hữu kiểu số ko phân chia không còn mang lại nhau

1. Phương pháp giải

Cho 2 phân số ab và cd với b phân chia không còn mang lại d:

Cách quy đồng kiểu số:

+ Cách 1: Lấy b : d = m

+ Cách 2: Nhân cả tử và kiểu của phân số cd với m, tớ được: ab và cd=c×md×m

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Quy đồng kiểu số những phân số: 13 và 49

Lời giải:

Ta có: 9 : 3 = 3

13=1×33×3=39

Vậy, quy đồng kiểu số 2 phân số 13 và 49 ta được 2 phân số 39 và 49.

Ví dụ 2: Quy đồng kiểu số những phân số: 14 và 18

Lời giải:

Ta có: 8 : 4 = 2

14=1×24×2=28

Vậy, quy đồng kiểu số 2 phân số 14 và 18 ta được 2 phân số 28 và 18.

III. Bài tập dượt vận dụng

1. Bài tập dượt sở hữu lời nói giải

Bài 1: Quy đồng kiểu số những phân số:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Lời giải:

Bài tập dượt Quy đồng kiểu số lớp 4 hoặc nhất (ảnh 10)

Bài 2: Quy đồng kiểu số những phân số:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Lời giải:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

b) Chọn kiểu số cộng đồng là 24 (vì 24 phân chia không còn mang lại 3, 4, 8). Sau Lúc quy đồng kiểu số tớ được:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

c) Chọn kiểu số cộng đồng là 30 (vì 30 phân chia không còn mang lại 5, 6, 30) .Sau Lúc quy đồng kiểu số tớ được:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

d) Chọn kiểu số cộng đồng là 12 (vì 12 phân chia không còn mang lại 3, 4, 12) .Sau Lúc quy đồng kiểu số tớ được:

Xem thêm: The shop assistant handed Simon a receipt as proof of purchase. (TO) → ............................. (Miễn phí)

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Bài 3: Quy đồng kiểu số những phân số sau:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Lời giải:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)
50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Bài 4: Quy đồng kiểu số những phân số sau:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Lời giải:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)
Bài tập dượt Quy đồng kiểu số lớp 4 hoặc nhất (ảnh 18)

Bài 5: Quy đồng kiểu số những phân số sau:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Lời giải:

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)
50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Bài 6: Rút gọn gàng phân số rồi quy đồng kiểu số những phân số sau :

50 bài bác tập dượt Quy đồng kiểu số những phân số lớp 4 và cơ hội giải (ảnh 1)

Lời giải:

Bài tập dượt Quy đồng kiểu số lớp 4 hoặc nhất (ảnh 21)

2. Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Quy đồng kiểu số những phân số:

a, 75 và 12

b, 38 và 45

Bài 2: Quy đồng kiểu số những phân số:

a, 38 và 640

b, 518 và 13

Bài 3: Quy đồng kiểu số những phân số:

a, 35 và 57

b, 89 và 98

c, 512 và 38

d, 75 và 811

Bài 4: Quy đồng kiểu số những phân số:

a, 12;23;35

b, 13;34;58

c, 15;16;1130

d, 23;34;712

Bài 5: Hai phân số thứu tự bởi vì nhị phân số 37 và 12 có kiểu cộng đồng bởi vì 42 là:

A, 1842;1442

B, 942;1542

C, 1842;2142

Bài 6: Mẫu số cộng đồng bé xíu nhất rất có thể sở hữu của 2 phân số 1156 và 328 là số bất ngờ nào?

Bài 7: Ba phân số thứu tự bởi vì 3 phân số: 13;25;12 là:

A, 1130;1230;1530

B, 1030;1230;1530

C, 530;630;730

Bài 8: Quy đồng kiểu số những phân số:

a, 12;13;138;112

b, 930;9880;151000

c, 730;1360;940

d, 1760;518;6490

Bài 9: Hai phân số sở hữu kiểu của phân số loại nhất là 12, kiểu của phân số loại nhị là 15. Sau Lúc quy đồng kiểu số (mẫu cộng đồng là số bé xíu nhất phân chia không còn mang lại 12 và 15) thì tử số của phân số loại nhất to hơn tử số của phân số loại nhị là 9 đơn vị; tổng của nhị tử số là 41. Tìm nhị phân số ban sơ.

Bài 10: Viết những phân số 6372 và 45135 thành 2 phân số đều phải có kiểu số là 24.

Bài 11: Rút gọn gàng rồi quy đồng những phân số:

25×1725×98×10+8×10

48×1548×12270×3+30×3

Bài 12: Viết những phân số sau trở thành những phân số sở hữu kiểu số là 10:

1836;1435;2745;4050

Xem thêm thắt những dạng Toán lớp 4 hoặc, tinh lọc khác:

Rút gọn gàng phân số lớp 4 và cơ hội giải

So sánh phân số lớp 4 và cơ hội giải

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Tỉ lệ phiên bản trang bị lớp 4 và cơ hội giải

Tỉ số lớp 4 và cơ hội giải

Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ của nhị số ê lớp 4 và cơ hội giải