KẾ HOẠCH CỦA CHÚA CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA – Mục sư Dương Quang Thoại – 30.01.2021

KẾ HOẠCH CỦA CHÚA CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA – Mục sư Dương Quang Thoại – 30.01.2021


2755 , 4.79 , #KẾ #HOẠCH #CỦA #CHÚA #CHO #CUỘC #ĐỜI #CHÚNG #Mục #sư #Dương #Quang #Thoại
KẾ HOẠCH CỦA CHÚA CHO CUỘC ĐỜI CHÚNG TA
30.01.2021

Công vụ 9. Sau-lơ trở lại đạo
1. Một ngày tồi tệ: Chấp sự Ê-tiên bị giết!
– 7 Chấp sự (phó tế) đầu tiên có quyền năng của Chúa như thế nào?
– Công vụ 7:57-58. Chúng kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai lại, cùng nhau chạy a lại, 58 kéo người ra ngoài thành, rồi ném đá người. Các kẻ làm chứng lấy áo xống mình để nơi chân một người trẻ tuổi kia tên là Sau-lơ.
– Lần đầu tiên, cái tên “Sau-lơ” xuất hiện.
– Sau cái chết của Ê-tiên, Chúa lấy ra một Sau lơ: Chúa lấy ra điều tốt nhất từ những gì tồi tệ nhất.

2. Thành tích kinh khủng của nhân vật Sau-lơ!
Công vụ 9:1, 2. Sau-lơ chỉ hằng ngăm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm, 2 xin người những bức thơ để gởi cho các nhà hội thành Đa-mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đàn ông đàn bà, thì trói giải về Giê-ru-sa-lem.

– Người được chọn chưa hẳn là người có quá khứ tốt đẹp!

3. Sau lơ gặp Chúa!
Công vụ 9:3-9. Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. 4 Người té xuống đất, và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? 5 Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-su mà ngươi bắt bớ; 6 nhưng hãy đứng dậy, vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm… 8 Sau-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dẫu mở, nhưng không thấy chi cả; người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa-mách; 9 người ở đó trong ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống.

– Sao Chúa cho mù? Mà không cho điếc, câm hay bị điều gì khác?
– 3 ngày không ăn uống, Sau lơ nghĩ gì?
– Chúng ta đang hầu việc Chúa thế nào? Đã “gặp” được Chúa chưa?
– Có đầy đủ nhiệt thành không, những nhiệt thành có đúng chỗ chăng?

4. A-na-nia với lòng nghi ngại.
Công vụ 9:10-19. Tại Đa-mách có một môn đồ tên là A-na-nia. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi A-na-nia! 11 Hãy chờ dậy, … tìm tên Sau-lơ, … 13 A-na-nia thưa rằng: Lạy Chúa tôi có nghe nhiều kẻ nói người nầy đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. 14 Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài. 15 Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, … 17 A-na-nia bèn đi, vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ … 18 Tức thì có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt; rồi chờ dậy và chịu phép báp-têm.

– Đường lối của Chúa, sự lựa chọn của Chúa, rất lạ, quá bất ngờ!
– Cách Chúa chọn Đa-vít. Giép thê. 300 bạn Ghê-đê-ôn. Các môn đồ…
– “có cái chi như cái vảy từ mắt người rớt xuống” – vảy ở mắt chúng ta?
– Giảng phúc âm đừng phân biệt bất kỳ người nào về nhân thân của họ.

5. Ngờ vực về Sau-lơ – hầu việc Chúa đơn độc.
Công vụ 9: 20, 21, 23-26. Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời. 21 Phàm những người nghe đều lấy làm lạ, mà nói rằng: Há chẳng phải chính người đó đã bắt bớ tại thành Giê-ru-sa-lem những kẻ cầu khẩn danh nầy, lại đến đây để trói họ điệu về cho các thầy tế lễ cả hay sao? 23 Cách lâu ngày, người Giu-đa mưu với nhau để giết Sau-lơ. 24 Nhưng có người báo tin cho Sau-lơ về cơ mưu chúng nó. Người ta lại giữ các cửa cả ngày và đêm đặng giết Sau-lơ. 25 Song lúc ban đêm, các môn đồ lấy thúng dòng người xuống ngoài vách thành. 26 Sau-lơ tới thành Giê-ru-sa-lem rồi, muốn hiệp với các môn đồ; nhưng hết thảy đều nghi sợ người, không tin là môn đồ.

– Nghi ngờ là điều tất nhiên. Phao-lô rất đơn độc: bị bắt bớ bên ngoài, bị từ chối bên trong. Nhưng không nản chí vì đã gặp Chúa.
– Chúng ta dễ bị nản chí, nhưng nếu đã gặp Chúa, ta sẽ vững vàng.
– Muốn chứng minh lẽ thật phải chịu những cái nhìn ngờ vực.
– Phải có thời gian để chứng tỏ sự thay đổi.
– Kế hoạch của Đức Chúa Trời trên cuộc đời chúng ta chỉ có thể thành tựu khi chúng ta gặp được Ngài, vâng phục Ngài và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *