it rained heavily, we enjoyed our holiday.

it rained heavily, we enjoyed our holiday.

_______ it rained heavily, we enjoyed our holiday.

Bạn đang xem: it rained heavily, we enjoyed our holiday.

A. Because of

B. Because

Xem thêm: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

C. Despite

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO

D. Though

Đáp án D

In spite of /despite+ N: tuy vậy, bỏ mặc
Due to tát +N = because of + N : chính vì, vì thế, nhờ có
Liên kể từ chỉ nguyên do as, because, since,for+ clause: chính vì
Liên kể từ chỉ sự nhượng bộ: although, though,even though,even if, not with standing that + clause: tuy vậy
Dịch nghĩa: Dù trời mưa to tát, Shop chúng tôi vẫn tận thưởng kì nghỉ ngơi của mình