Củng cố kiến thức

Bài 16. Hô hấp tế bào

I. KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO

Bạn đang xem: Củng cố kiến thức

1. Khái niệm

- Hô hấp tế bào là 1 trong những quy trình gửi hóa tích điện cần thiết của tế bào sinh sống.

- Các phân tử cơ học bị phân giải $ \longrightarrow$ CO2 và H2O + ATP.

- Phương trình tổng quát mắng của quy trình phân giải trọn vẹn 1 phân tử glucôzơ:

C6H12O6 + 6 O2 $ \longrightarrow$ 6 CO2 + 6 H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

2. Bản hóa học của thở tế bào

- Hô hấp tế bào là 1 trong những chuỗi những phản xạ ôxi hóa khử.

- Phân tử glucôzơ được phân giải từ từ và tích điện được giải hòa từng phần.

- Tốc phỏng quy trình thở tế bào tùy thuộc vào yêu cầu tích điện của tế bào và được tinh chỉnh và điều khiển trải qua enzim thở.

II. CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Đường phân

- Diễn đi ra nhập bào tương.

Xem thêm: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng

- Nguyên liệu: Glucôzơ.

- Diễn biến: Glucôzơ bị biến hóa, những link bị đánh tan.

- Sản phẩm: 2 phân tử axit piruvic, 2 ATP, 2 NADH2.

2. Chu trình Crep

- Diễn ra: Chất nền ti thể.

- Nguyên liệu: Phân tử axit piruvic.

- Diễn biến: 2 axit piruvic bị ôxi hóa $ \longrightarrow$ 2 phân tử Axêtyl–CoA + 2 CO2 + 2 NADH. Năng lượng giải hòa dẫn đến 2 ATP, khử 6 NAD+ và 2 FAD+.

- Sản phẩm: CO2, 4 ATP, 6 NADH và 2 FADH2.

3. Chuỗi chuyền electron hô hấp

- Diễn ra: Màng ti thể.

Xem thêm: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. HCOONa. B. (NH4)2CO3. C. NaHCO3. D. CaC2. (Miễn phí)

- Nguyên liệu: NADP và FADH2.

- Diễn biến: Electron gửi kể từ NADH và cho tới O2 trải qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử tiếp nối nhau. Năng lượng được giải hòa kể từ quy trình ôxi hóa phân tử NADH và FADH2 tổ hợp nên ATP.

- Sản phẩm: H2O và nhiều ATP.