Fe + H2O → FeO + H2 ↑ | Fe ra FeO.

Phản ứng hóa học: Fe + H2O hoặc Fe rời khỏi FeO nằm trong loại phản xạ lão hóa khử đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Fe sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Fe + H2O → FeO + H2

Quảng cáo

Bạn đang xem: Fe + H2O → FeO + H2 ↑ | Fe ra FeO.

1. Phương trình hoá học tập của phản xạ Fe ứng dụng với H2O

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Cách lập phương trình hoá học:

Bước 1: Xác ấn định những nguyên vẹn tử sở hữu sự thay cho thay đổi số oxi hoá, kể từ bại liệt xác lập hóa học oxi hoá – hóa học khử:

Fe0+H+12OtoFe+2O+H02

Chất khử: Fe; hóa học oxi hoá: H2O.

Bước 2: Biểu biểu diễn quy trình oxi hoá, quy trình khử

- Quá trình oxi hoá: Fe0Fe+2+ 2e

- Quá trình khử: 2H +2+ 2eH02

Bước 3: Tìm thông số phù hợp cho tới hóa học khử và hóa học oxi hoá

1×1×Fe0Fe+2+ 2e2H +2+ 2eH02

Bước 4: Điền thông số của những hóa học xuất hiện nhập phương trình hoá học tập. Kiểm tra sự thăng bằng số nguyên vẹn tử của những thành phần ở nhì vế.

Fe + H2O to> 570oC FeO + H2

2. Điều khiếu nại nhằm Fe ứng dụng với H2O

Phản ứng thân thuộc Fe và H2O biểu diễn ở ĐK đun giá buốt.

3. Cách tổ chức thí nghiệm

Cho khá nước trải qua ống thử chứa chấp Fe đang được nung giá buốt.

Quảng cáo

4. Hiện tượng phản xạ

Có khí hiđro bay thoát khỏi hỗn hợp, hóa học rắn tạo nên trở nên được màu sắc đen ngòm.

5. Tính Hóa chất của sắt

Sắt là sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử khoảng. Khi ứng dụng với hóa học lão hóa yếu hèn, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2.

Fe → Fe+2+ 2e

Với hóa học lão hóa mạnh, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3.

Fe → Fe+3 + 3e

5.1/ Tác dụng với phi kim:

Ở sức nóng phỏng cao, Fe khử nguyên vẹn tử phi kim trở nên ion âm và bị lão hóa cho tới số lão hóa +2 hoặc +3.

+ Tác dụng với lưu huỳnh: Fe0 + S0toFe+2S2

+ Tác dụng với oxi: 3Fe + 2O20toFe3O24

Fe + H2O → FeO + H2 ↑ | Fe rời khỏi FeO

+ Tác dụng với clo: 2Fe0 + 3Cl20to2Fe+3Cl13

5.2/ Tác dụng với axit

Quảng cáo

- Với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +2, giải hòa H2. Ví dụ:

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

- Với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đặc giá buốt, Fe bị lão hóa cho tới số lão hóa +3, và ko giải hòa H2. Ví dụ:

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Chú ý: Fe bị thụ động bởi những axit HNO3 đặc, nguội và H2SO4 đặc, nguội.

5.3/ Tác dụng với hỗn hợp muối

Fe hoàn toàn có thể khử được ion của những sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập trong veo mặt hàng năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại. Trong những phản xạ này, Fe thông thường bị lão hóa cho tới số lão hóa +2. Ví dụ:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Đặc biệt:

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag

Nếu Ag+ dư, nối tiếp sở hữu phản ứng:

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

5.4/ Tác dụng với nước

Ở sức nóng phỏng thông thường, Fe ko khử được nước, tuy nhiên ở sức nóng phỏng cao, Fe khử khá nước tạo nên H2 và Fe3O4 hoặc FeO.

3Fe + 4H2O to<570oC Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O to> 570oCFeO + H2

Quảng cáo

Fe + H2O → FeO + H2 ↑ | Fe rời khỏi FeO

6. Bài tập luyện liên quan

Câu 1:Tính hóa học vật lí này tại đây không nên của sắt?

A. Kim loại nặng trĩu, khó khăn giá buốt chảy. B. Màu vàng nâu, mềm, dễ dàng rèn.
C. Dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng chất lượng. D. Có tính nhiễm kể từ.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Tính hóa học vật lý cơ của sắt:

- Có white color khá xám.

- Dẻo, dễ dàng rèn, giá buốt chảy ở sức nóng phỏng 1540oC

- Là sắt kẽm kim loại nặng trĩu, sở hữu lượng riêng biệt d = 7,9 g/cm3

- Dẫn năng lượng điện, dẫn sức nóng chất lượng.

- Là sắt kẽm kim loại sở hữu kể từ tính, bị nam châm hút từ bú mớm.

→ Khẳng ấn định Fe được màu sắc vàng nâu là sai.

Câu 2: Sắt ứng dụng với H2O ở sức nóng phỏng cao hơn nữa 570°C thì tạo nên H2 và thành phầm rắn là

A. FeO.B. Fe3O4.C. Fe2O3.D. Fe(OH)2.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

3Fe + 4H2O t° < 570°C Fe3O4 + 4H2

Fe + H2O t° > 570°CFeO + H2

Câu 3: Hợp hóa học này tại đây của Fe vừa vặn sở hữu tính khử, vừa vặn sở hữu tính oxi hóa?

A. FeO.B. Fe2O3. C. Fe(OH)3.D. Fe2(SO4)3.

Xem thêm: Tổng hợp công thức vecto hình học lớp 10

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Trong hợp ý hóa học FeO số lão hóa của Fe là +2 → Fe hoàn toàn có thể tăng số lão hóa lên +3 hoặc hạn chế số lão hóa về 0. Nên FeO vừa vặn sở hữu tính khử, vừa vặn sở hữu tính lão hóa.

Câu 4: Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên hợp ý hóa học Fe(II)?

A.Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 5: Cho 2,24 gam Fe ứng dụng với oxi, chiếm được 3,04 gam lếu hợp ý X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.B. 50 ml.C. 100 ml.D. 150 ml.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng

mFe + mO = m oxit

→ 2,24 + mO = 3,04

→ mO = 0,8 gam

→ nO = 0,05 mol

Áp dụng bảo toàn thành phần

Oxit + HCl → muối hạt clorua + H2O

nHCl = nH (axit) = 2.nH2O = 2.nO = 2.0,05 = 0,1 mol

→ Vdd HCl 2M = 0,12 = 0,05 lít = 50 ml

Câu 6:Trong 3 hóa học Fe, Fe2+, Fe3+. Chất X chỉ mất tính khử, hóa học Y chỉ mất tính oxi hoá, hóa học Z vừa vặn sở hữu tính khử vừa vặn sở hữu tính oxi hóa. Các hóa học X, Y, Z thứu tự là:

A. Fe, Fe2+ và Fe3+.B. Fe2+, Fe và Fe3+.

C. Fe3+, Fe và Fe2+. D. Fe, Fe3+ và Fe2+.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

+) Fe đơn hóa học sở hữu số lão hóa bởi 0 → sở hữu khả nhượng bộ 2e hoặc 3e → chỉ mất tính khử → X là Fe

+) Fe2+ sở hữu kĩ năng nhượng bộ 1e nhằm trở nên Fe3+ → sở hữu tính khử

Fe2+ sở hữu kĩ năng nhận 2e nhằm trở nên Fe đơn hóa học → sở hữu tính oxi hóa

→ Z là Fe2+

+) Fe3+ chỉ mất kĩ năng nhận 1e nhằm phát triển thành Fe2+ hoặc nhận 3e nhằm trở nên Fe đơn hóa học → Fe3+ chỉ mất tính lão hóa → Y là Fe3+

Câu 7: Để pha trộn Fe(NO3)2 tớ hoàn toàn có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3 D. FeS + hỗn hợp HNO3

Hướng dẫn giải

Đáp án B

B. Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn m gam Fe nhập khí Cl2 dư, chiếm được 6,5 gam FeCl3. Giá trị của m là

A. 2,24 B. 2,8 C. 1,12 D. 0,56

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nFeCl3=6,5162,5=0,04 (mol)

Bảo toàn thành phần Fe: nFe = nFeCl3= 0,04 mol

→ mFe = 0,04.56 = 2,24 gam

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 16,8 gam Fe nhập khí O2 cần thiết vừa vặn đầy đủ 4,48 lít O2 (đktc) tạo nên trở nên một oxit Fe. Công thức phân tử của oxit này là công thức này sau đây?

A. FeO B. Fe2O3

C. Fe3O4 D. FeO hoặc Fe3O4

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Đặt công thức phân tử của oxit Fe là FexOy

nFe = 16,856= 0,3 mol

nO2= 4,4822,4 = 0,2 mol → nO = 0,2.2 = 0,4 mol

→ x : nó = nFe : nO = 0,3 : 0,4 = 3 : 4

→ Công thức phân tử của oxit Fe là: Fe3O4

Câu 10: Cho 11,2 gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng dư , chiếm được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24 B. 3,36 C. 4,48 D. 6,72

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Áp dụng ấn định luật bảo toàn electron:

2.nFe = 2.nH2

nH2= nFe = 0,2 mol

→ V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Xem thêm: Phân tích bài ca dao sau: Anh em như thể tay chân - Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. | Văn mẫu lớp 7

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3
 • 2Fe + 3Br2 → 2FeBr3
 • Fe + I2 → FeI2
 • 3Fe + 2O2 → Fe3O4
 • 3Fe + 2O2 → 2Fe2O3
 • 2Fe + O2 → 2FeO
 • Fe + S → FeS
 • Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Fe + 2H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + H3PO4 → FeHPO4 + H2
 • Fe + 2H3PO4 → Fe(H2PO4)2 + H2
 • 3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H3
 • 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3 + 3N2+ 18H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
 • Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O
 • 8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
 • Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
 • 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
 • 2Fe + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + 2H2O
 • 8Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + H2S + 12H2O
 • Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 • Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu
 • Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
 • Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Pb
 • Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
 • Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2
 • Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2
 • Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2
 • Fe + CuCl2 → Cu + FeCl2
 • 3Fe + 4H2O → 4H2 ↑ + Fe3O4
 • 2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3
 • Fe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O
 • 2Fe + 3F2 → 2FeF3
 • 10Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2
 • Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO ↑ + FeCl3
 • Fe + 4HCl + NaNO3→ 2H2O + NaCl + NO ↑ +FeCl3
 • Fe + Fe2O3 →3FeO
 • Fe + Fe3O4 → 4FeO
 • Fe + HgS → FeS + Hg
 • 2Fe + 3SO2 →FeSO3 + FeS2O3
 • 4Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3
 • Fe + 2HBr → H2 ↑ + FeBr2
 • Fe + 2NaHSO4 → H2 ↑ + Na2SO4 + FeSO4

Săn shopee siêu SALE :

 • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long màu sắc xinh xỉu
 • Biti's rời khỏi kiểu mới mẻ xinh lắm
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-sat-fe.jsp