CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: ĐỒNG PHÂN VÀ CẤU DẠNG

Các hóa học gọi là đồng phân cùng nhau là những hóa học sở hữu nằm trong công thức nguyên vẹn, tuy nhiên không giống nhau về CTCT, thông số kỹ thuật và cấu dạng, kể từ cơ, có thể sở hữu sự khác lạ về đặc điểm vạt lý, chất hóa học và sinh hóa.

Ngày ni người tớ biết thật nhiều hiện tượng lạ đồng phân. Để phân biệt và dùng sở hữu thể chia đi ra thực hiện nhì dạng biểu diễn:

Đồng phân cấu trúc (đồng phân phẳng)

Đồng phân lập thể (đồng phân cấu trúc)

4.1. Đồng phân phẳng lặng (đồng phân cấu tạo)

Đống phân phẳng lặng là hiện tượng lạ những hóa học sở hữu nằm trong bộ phận CTPT tuy nhiên không giống nhau về CTCT.

Một số loại đồng phân phẳng lặng thông thường gặp:

Bạn đang xem: CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG GIẢNG DẠY CHẤT HỮU CƠ - PHẦN: ĐỒNG PHÂN VÀ CẤU DẠNG

4.1.1. Đồng phân theo dõi mạch cacbon

Đồng phân về mạch C là đồng phân về kiểu cách bố trí mạch C theo dõi những trật tự động cấu trúc không giống nhau, kéo đến đặc điểm không giống nhau. Có 3 loại đồng phân mạch Cacbon: mạch ko phân nhánh, đồng phân mạch sở hữu phân nhánh và đồng phân mạch vòng.

Ví dụ: C4H10 (butan) sở hữu những đồng phân sau:

           C5H12 (pentan):

4.1.2. Đồng phân địa điểm group chức

Đồng phân về địa điểm group chức là những đồng phân sở hữu nằm trong group chức, chỉ không giống nhau về địa điểm group chức bên trên mạch C.

Ví dụ: ancol C3H7OH sở hữu nhì đồng phân về địa điểm group chức như sau:

Hay: CH3C6H4OH sở hữu những đồng phân về địa điểm group OH như sau:

4.1.3. Đồng phân group chức

Nhóm chức là group đặc thù mang đến đặc điểm chất hóa học của thích hợp hóa học. Đồng phân về chức
hữu cơ là đồng phân đưa đến những group chức không giống nhau của thích hợp hóa học sở hữu nằm trong bộ phận.

Xem thêm: Cấu trúc It was not until | Công thức và bài tập cơ bản

Về chức ancol và ete: CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3

Về chức axit và este: CH3COOH và HCOOCH3

Về chức andehit, xeton và ancol:   

Về bậc của tập thể nhóm chức:

4.1.4. Đồng phân liên kết

Các đồng phân này phân biệt nhau về loại link trong những nguyên vẹn tử C. Thí dụ, But-2-en và xyclobutan:

Trong phân tử nhì đồng phân này những nguyên vẹn tử cacbon link cùng nhau theo dõi những cơ hội không giống nhau.

Ngoài tư loại đồng phân cấu tạo chủ yếu phía trên, hiện tượng lạ hỗ biến (hiện tượng tautome) là hiện tượng lạ đem hóa hỗ tương thân ái nhì dạng đồng phân ko bền cũng rất được xếp vào trong 1 loại của đồng phân cấu tạo. Ví dụ: nhì dạng cấu trúc tồn bên trên vô hỗn hợp của axetamit:

Xem thêm: Công thức tính suất điện động cảm ứng hay nhất - Vật lí lớp 11

Nguyên nhân tạo nên đồng phân hỗ trở thành là vì sự đem điểm của nguyên vẹn tử H bên trên những trung tâm O, N, …

(CÒN NỮA)