Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) - Toán 9

Bình chọn:

3.9 bên trên 424 phiếu

Bạn đang xem: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0) - Toán 9

Lý thuyết trang bị thị của hàm số hắn = ax + b (a ≠ 0).Đồ thị của hàm số hắn = ax + b Xem cụ thể

Trả câu nói. thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả câu nói. thắc mắc 1, 2 Bài 3 trang 49 SGK Toán 9 Tập 1

Xem câu nói. giải

Trả câu nói. thắc mắc 3 Bài 3 trang 51 SGK Toán 9 Tập 1 Vẽ trang bị thị của những hàm số sau: Xem câu nói. giải

Bài 15 trang 51 sgk Toán 9 tập dượt 1

Vẽ trang bị thị của những hàm số...

Xem câu nói. giải

Bài 16 trang 51 sgk Toán 9 tập dượt 1Vẽ trang bị thị những hàm số hắn = x và hắn = 2x + 2 Xem câu nói. giải Bài 18 trang 52 sgk Toán 9 tập dượt 1Biết rằng với x = 4 thì hàm số hắn = 3x + b có mức giá trị là 11... Xem câu nói. giải

Bài 19 trang 52 sgk Toán 9 tập dượt 1

Giải bài xích 19 trang 52 SGK Toán 9 tập dượt 1. Đồ thị của hàm số hắn = √3 x + √3 được vẽ vị compa và thước trực tiếp

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Xem câu nói. giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9

Xem câu nói. giải

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 5 - Bài 3 - Chương 2 - Đại số 9 Xem câu nói. giải