Bài 35: Bài tập rèn luyện – Xuất bảng cửu chương

Bài 35: Bài tập rèn luyện – Xuất bảng cửu chương


191 , 5.00 , #Bài #Bài #tập #rèn #luyện #Xuất #bảng #cửu #chương
Python là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) do Guido van Rossum tạo ra năm 1990. Cho đến nay ngôn ngữ Python đã trở thành một trong 5 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới.

Cùng với sự phát triển theo cấp số nhân của khoa học công nghệ, ngôn ngữ Python ngày càng có nhiều ứng dụng không thể thiếu, cùng với đó là tình trạng luôn khát nhân lực tinh anh về Python của các doanh nghiệp, do đó một lập trình viên Python có vị trí và mức lương bổng rất cao. Điều này lý giải phần nào vì sao rất nhiều người, nhất là các bạn trẻ là học sinh, sinh viên đại học tìm học các khóa học công nghệ thông tin chuyên biệt về Python hiện nay.
Khóa học sẽ cung cấp toàn bộ kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu của lập trình Python, giúp học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học:
– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học
– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web…
– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python….)
– Cách tạo và gọi hàm trong Python
– Xử lý mảng
– Xử lý List
– Xử lý chuỗi
– Xử lý tập tin

Nội dung khóa học:
Bài 1: Có nên học lập trình Python?
Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm
Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python
Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python
Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu
Bài 10: Các loại lỗi trong Python
Bài 11 :Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 15: Biểu thức Boolean
Bài 16: Biểu thức If
Bài 17: Biểu thức if … else
Bài 18: Biểu thức If … elif lồng nhau
Bài 19: Biểu thức pass
Bài 20: So sánh số thực trong Python
Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán
Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 26: Vòng while
Bài 27: Vòng for
Bài 28: câu lệnh break
Bài 29: câu lệnh continue
Bài 30: Lệnh while/else
Bài 31: Lệnh for/else
Bài 32: Vòng lặp lồng nhau
Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 37: Các hàm toán học 1
Bài 38: Các hàm toán học 2
Bài 39: round
Bài 40: Time
Bài 41: Random
Bài 42: exit
Bài 43: eval
Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 48: Khái niệm về hàm
Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm
Bài 50: Cách gọi hàm
Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm
Bài 52: Viết tài liệu cho hàm
Bài 53: Global Variable
Bài 54: Parameter mặc định
Bài 55: Lambda Expression
Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui
Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường
Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center
Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
Bài 65: Hàm startsWith, endsWith
Bài 66: Hàm find, count
Bài 67: Hàm format,substring
Bài 68: Hàm tách chuỗi
Bài 69: Hàm nối chuỗi
Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List
Bài 75: Cách duyệt List
Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List
Bài 77: Phương thức insert
Bài 78: Phương thức append
Bài 79: Phương thức remove
Bài 80: Phương thức reverse
Bài 81: Phương thức sort
Bài 82: Slicing-Trích lọc list
Bài 83: List đa chiều
Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin
Bài 89: Cách ghi tập tin
Bài 90: Cách đọc tập tin
Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện
Bài 94: Giới thiệu tkinter
Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter
Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter
Bài 97:Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
Bài 98:Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
Bài 99:Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
Bài 100: CácBài tập tự rèn luyện
Bài 101: Project tổng hợp

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.