[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406

[Tính năng MISA SME 2022 R6] Xuất hóa đơn giảm thuế GTGT theo NQ 406 1056 , 5.00 , #Tính

Read more

[Chia sẻ] Cập nhật số dư đầu kỳ, theo dõi sổ nội bộ, sổ thuế và chuyển đổi thông tư

[Chia sẻ] Cập nhật số dư đầu kỳ, theo dõi sổ nội bộ, sổ thuế và chuyển đổi thông tư

Read more

[Chia sẻ] Các tình huống thường gặp khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm – Chiều 08/11/2021

[Chia sẻ] Các tình huống thường gặp khi nhập khẩu dữ liệu từ Excel vào phần mềm – Chiều 08/11/2021

Read more

[Chia sẻ]Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chiều 13/10/2021

[Chia sẻ]Hướng dẫn kiểm tra số liệu trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Chiều 13/10/2021 202

Read more

[Chia sẻ] Hướng dẫn Quy trình hạch toán LƯƠNG trên MISA SME.NET — 23/7/2021

[Chia sẻ] Hướng dẫn Quy trình hạch toán LƯƠNG trên MISA SME.NET — 23/7/2021 390 , 5.00 , #Chia #sẻ

Read more

[Chia sẻ] Hướng dẫn các tình huống thường gặp khi Mua hàng – Sáng 15/11/2021

[Chia sẻ] Hướng dẫn các tình huống thường gặp khi Mua hàng – Sáng 15/11/2021 225 , 5.00 , #Chia

Read more