Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Getting started - Global Success

Ecosystems and humans

1. Listen and read

Planning our education

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 11 Unit 10: Getting started - Global Success

 • National Park (noun) /ˈnæʃnəl pɑːrk/: Vườn quốc gia

Ví dụ: Yellowstone was the world's first national park. (Yellowstone là vườn vương quốc trước tiên bên trên toàn cầu.)

 • Insects (noun) /ˈɪnsɛkts/: Côn trùng

Ví dụ: Many insects are beneficial to tướng humans because they pollinate plants.

(Nhiều loại côn trùng nhỏ hữu ích mang lại thế giới vì thế bọn chúng thụ phấn mang lại cây xanh.)

 • Ecosystem (noun) /ˈiːkoʊˌsɪstəm/: Hệ sinh thái

Ví dụ: Protecting the ecosystem is essential for biodiversity.

(Bảo vệ hệ sinh thái xanh là chính yếu mang lại phong phú sinh học tập.)

 • Flora (noun) /ˈflɔːrə/: Hệ thực vật

Ví dụ: The flora of the desert includes many types of cacti.

(Hệ thực vật của tụt xuống mạc bao hàm nhiều loại xương Long.)

 • Fauna (noun) /ˈfɔːnə/: Hệ động vật

Ví dụ: The fauna of nước Australia includes unique species lượt thích the kangaroo.

(Hệ động vật hoang dã của Úc bao hàm những loại rất dị như kangaroo.)

 • Organism (noun) /ˈɔːrɡənɪzəm/: Sinh vật, khung hình sinh vật

Ví dụ: Every organism in the ecosystem plays a unique role.

(Mỗi loại vật nhập hệ sinh thái xanh đều đóng góp một tầm quan trọng rất dị.)

 • Biodiversity (noun) /ˌbaɪoʊdaɪˈvɜːrsɪti/: Đa dạng sinh học

Ví dụ: Biodiversity is key to tướng the health of our planet.

(Đa dạng sinh học tập là khóa xe mang lại sức mạnh của hành tinh ma tất cả chúng ta.)

2. Read the conversation again and answer the following questions. (True or False)

1. Nam went to tướng Cuc Phuong National Park two weeks ago.

(Nam đã đi vào vườn vương quốc Cúc Phương nhị tuần trước)

 • Đáp án: F

 • Giải thích:

  • Từ khóa: Nam, Cuc Phuong, two weeks ago

  • Vị trí thông tin: Ms Hoa: Nam, you went to tướng Cuc Phuong National Park last weekend, didn't you? Nam: Yes, that's right.

  • Lý tự lựa chọn đáp án: Khẳng toan bên trên là sai vì thế trong khúc đối thoại Nam vẫn bảo rằng Nam thăm hỏi rừng Cúc Phương nhập tuần trước đó chứ không hề cần nhị tuần trước đó.

2. In an ecosystem, plants, animals, and other living and non-living things size a community.

(Trong một hệ sinh thái xanh, thực vật, động vật hoang dã và những loại vật sinh sống và ko sinh sống không giống tạo nên trở thành một xã hội.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích: 

  • Từ khóa: ecosystem, living and non-living things

  • Vị trí thông tin: Ms Hoa: It's a community that has living things, lượt thích flora and fauna. Flora refers to tướng plants and fauna refers to tướng animals, including tiny organisms, lượt thích bacteria. Ecosystems also include non-living things, lượt thích sunlight, air, soil, and water.

  • Lý tự lựa chọn đáp án: Tại đoạn vấn đề bên trên, cô Hoa vẫn bảo rằng xã hội ở phía trên bao hàm loại vật sinh sống và loại vật ko sinh sống.

3. We are losing a large number of ecosystems around the world.

(Chúng tớ đang được thất lạc cút một số trong những lượng rộng lớn những hệ sinh thái xanh bên trên từng toàn cầu.)

 • Đáp án: T

 • Giải thích:

  • Từ khóa: losing, ecosystems.

  • Vị trí thông tin: Ms.Hoa: Unfortunately, many ecosystems around the world are being lost, damaged, or destroyed because of climate change, pollution, and overuse of natural resource

  • Lý tự lựa chọn đáp án: Câu xác minh bên trên là chính vì thế cô Hoa bảo rằng tất cả chúng ta đang được dần dần thất lạc cút hệ sinh thái xanh vì thế độc hại và tàn đập khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

3. Complete the diagram with words in 1.

Ecosystem

(1) _____________ things

Plants or (2) __________

Animals or (3) ________

(5) _____________

things

Tiny organisms such as (4) ________________

Sunlight, soil, air, water, etc.

1.

Đáp án: Living

Giải thích: 

Xem thêm: Viết bài thuyết phục người từ bỏ thói quen hoặc quan niệm

 • Loại từ: tính từ

 • Loại vấn đề cần thiết điền: một bộ phận nhập hệ sinh thái

 • Vị trí thông tin: Mai: What's an ecosystem, Ms Hoa? Ms Hoa: It's a community that has living things, lượt thích flora and fauna. Flora refers to tướng plants and fauna refers to tướng animals, including tiny organisms, lượt thích bacteria. Ecosystems also include non-living things, lượt thích sunlight, air, soil, and water.

 • Dịch nghĩa: Mai: Hệ sinh thái xanh là gì, cô Hoa? Cô Hoa: Đó là 1 trong xã hội với những loại vật sinh sống, như hệ thực vật và động vật hoang dã. Hệ thực vật nhắc đến thực vật và động vật hoang dã nhắc đến động vật hoang dã, bao hàm cả những loại vật nhỏ bé nhỏ, như vi trùng. Các hệ sinh thái xanh cũng bao hàm những loại ko sinh sống, như độ sáng mặt mũi trời, không gian, khu đất và nước.

 • Giải thích: người học tập nhìn nhập cột phía bên phải của bảng được thêm dữ khiếu nại “plants” và “animals” đó là những loại vật sinh sống. Đáp án nên là “living things”. 

2.

Đáp án: flora

Giải thích: 

 • Loại từ: danh từ

 • Loại vấn đề cần thiết điền: một hệ nhập hệ sinh thái xanh, trái khoáy ngược với động vật

 • Vị trí thông tin: Ms Hoa: It's a community that has living things, lượt thích flora and fauna. 

 • Dịch nghĩa: Cô Hoa: Đó là 1 trong xã hội với những loại vật sinh sống, như hệ thực vật và động vật hoang dã.

 • Giải thích: dữ khiếu nại xuất hiện tại kể từ “or”, ở trước này đó là kể từ “plants” chính vì thế song song cần là “flora” (hệ thực vật).

3.

Đáp án: fauna

Giải thích:

 • Loại từ: danh từ

 • Loại vấn đề cần thiết điền: một bộ phận nhập hệ sinh thái xanh, không giống với thực vật

 • Vị trí thông tin: Flora refers to tướng plants and fauna refers to tướng animals, including tiny organisms, lượt thích bacteria. 

 • Dịch nghĩa: Hệ thực vật nhắc đến thực vật và động vật hoang dã nhắc đến động vật hoang dã, bao hàm cả những loại vật nhỏ bé nhỏ, như vi trùng.

 • Giải thích: dữ khiếu nại mang lại “animal or…” (động vật hoặc…), địa điểm dù rỗng tuếch bên trên cần điền kể từ “fauna” (động vật)

4.

Đáp án: bacteria

Giải thích: 

 • Loại từ: danh từ

 • Loại vấn đề cần thiết điền: một loại loại vật bé nhỏ nhỏ

 • Vị trí thông tin: Flora refers to tướng plants and fauna refers to tướng animals, including tiny organisms, lượt thích bacteria.

 • Dịch nghĩa: Hệ thực vật nhắc đến thực vật và động vật hoang dã nhắc đến động vật hoang dã, bao hàm cả những loại vật nhỏ bé nhỏ, như vi trùng.

 • Giải thích: nhờ vào dữ khiếu nại “tiny organism” (những loại vật nhỏ bé nhỏ, tí hon), người học tập so sánh nhập dữ khiếu nại của bài xích gọi, đáp án tương thích là bacteria (vi khuẩn).

5.

Đáp án: Non-living

Giải thích: 

 • Loại từ: tính từ

 • Loại vấn đề cần thiết điền: một bộ phận nhập hệ sinh thái xanh, trái khoáy ngược với những loại với sự sống

 • Vị trí thông tin: Ecosystems also include non-living things, lượt thích sunlight, air, soil, and water.

 • Dịch nghĩa: Các hệ sinh thái xanh cũng bao hàm những loại ko sinh sống, như độ sáng mặt mũi trời, không gian, khu đất và nước.

 • Giải thích: nhờ vào dữ khiếu nại đã có sẵn trước là “sunlight”, “soil”, “air”, “water” .. phía trên đều là những “vật ko sống” (non-living).

4. Use the words in the box to tướng size compound nouns mentioned in 1. Match them with the meanings below.

1. a change in the earth's weather conditions

Đáp án: climate change

Giải thích: Climate Change (noun) /ˈklaɪ.mət tʃeɪndʒ/: Biến thay đổi khí hậu

2. things that exist in nature and can be used by people

Đáp án: natural resources

Giải thích: Natural Resources (noun) /ˈnætʃ.ər.əl rɪˈsɔːrsɪz/: Tài nguyên vẹn tự động nhiên

3. land protected by the government because of its natural beauty or special history

Đáp án: national park

Giải thích: National Park (noun) /ˈnæʃ.ən.əl pɑːrk/: Vườn quốc gia

4. basic materials used to tướng make products

Đáp án: raw materials

Giải thích: Raw Materials (noun) /rɔː məˈtɪər.i.əlz/: Nguyên liệu thô

Trên đó là toàn cỗ đáp án và phân tích và lý giải cụ thể bài xích tập luyện SGK Tiếng Anh 11 Unit 10: Getting started. Thông qua quýt nội dung bài viết bên trên, Anh ngữ ZIM kỳ vọng rằng học viên tiếp tục mạnh mẽ và tự tin học hành chất lượng với môn Tiếng Anh 11 Global Success.

Ngoài đi ra, Anh ngữ ZIM hiện giờ đang tổ chức triển khai những khóa luyện đua IELTS với công tác được kiến thiết dựa vào sự kết hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, hùn học viên trung học phổ thông đoạt được bài xích đua IELTS, cải cách và phát triển kỹ năng xã hội và mạnh mẽ và tự tin dùng giờ Anh.

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO


Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, trị bài xích tập luyện bên trên forums ZIM Helper vày những Giảng viên trình độ đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.

Tác giả: Kim Ngân

Xem tiếp: Soạn Tiếng Anh 11 Unit 10 language