29-01-2021. Giáo Trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya_Lop Phat Phap Buddhadhamma.

29-01-2021. Giáo Trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya_Lop Phat Phap Buddhadhamma.


1 , nan , #Giáo #Trình #Trung #Bộ #Kinh #Majjhima #NikayaLop #Phat #Phap #Buddhadhamma
Lop Phat Phap Buddhadhamma Thứ Sáu Jan 29-2021. Giáo Trình Trung Bộ Kinh- Majjhima Nikàya -Dịch giả: HT Thích Minh Châu. Phân đoạn & chú thích: Tỳ Kheo Giác Đẳng.Bài 99. Kinh Subha (Subha Sutta) Xuất gia có là con đường tốt để phụng sự quần sanh? phân đoạn 476 đến 479, sẽ do TT Tuệ Siêu giảng giải.

@@@ 99. Kinh Subha (Subha Sutta) Xuất gia có là con đường tốt để phụng sự quần sanh? phân đoạn 476 đến 479.

Chú thích dẫn nhập

Subha, con của bà la môn Todeyya, đến gặp Đức Thế Tôn để nói lên quan điểm được các nhiều bà la môn bênh vực là lối sống “nhập thế” có giá trị lớn hơn là đời sống từ bỏ tất cả của người xuất gia. Qua câu trả lởi của Đức Phật hai điểm then chốt được nêu lên: Phật Pháp là cơ sở nhận thức dựa trên sự phân tích = Vibhajjavāda và truyền thống xuất gia được xem là quan trọng cho sự tu tập. Chính hai điểm nầy một số các sử gia Tây Phương gọi Phật giáo Nguyên Thuỷ (Theravàda) là Phân tích tông (Vibhajjavāda) và là tông phái nghiêng về tu viện (đời sống xuất gia)

476. Đúng chăng để nói: thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa?

Thanh niên Subha muốn đưa ra quan điểm lợi thế lớn của nếp sống tại gia. Đức Phật dạy vấn đề nên hiểu theo cách phân tích không nên võ đoán phiến diện:

Kinh văn: Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthī (Xá-vệ), Jetavana, tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú ở Sāvatthī, tại nhà một gia chủ vì một vài công vụ. Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói với vị gia chủ ấy:

— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: ” Sāvatthī không phải không có các bậc A-la-hán lui tới”. Hôm nay chúng ta nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào?

— Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Sāvatthī, Jetavana, tịnh xá ông Anāthapiṇḍika. Thưa Tôn giả, hãy đi đến chiêm ngưỡng Thế Tôn ấy.

Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta bạch Thế Tôn:

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói như sau: “Người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp. Người xuất gia không thành tựu chánh đạo thiện pháp”. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì?

— Này thanh niên Bà-la-môn, ở đây, Ta chủ trương phân tích; ở đây, Ta không chủ trương nói một chiều. Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán tà đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này Thanh niên Bà-la-môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành tà đạo, do nhân duyên hành tà đạo, không thành tựu được chánh đạo thiện pháp. Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh đạo của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này Thanh niên Bà-la-môn, kẻ tại gia hay kẻ xuất gia hành chánh đạo, do nhân duyên hành chánh đạo, thành tựu được chánh đạo thiện pháp.

— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiều, công tác nhiều, tổ chức nhiều, lao lực nhiều, nên nghiệp sự của kẻ tại gia có quả báo lớn; do dịch vụ ít, công tác ít, tổ chức ít, lao lực ít nên nghiệp sự của kẻ xuất gia không có quả lớn. Ở đây, Tôn giả Gotama, có nói gì?

— Này Thanh niên Bà-la-môn, ở đây, Ta chủ trương pháp phân tích; ở đây, Ta không chủ trương nói một chiều. Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự (Kammāṭṭhanaṃ) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn.

Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ? Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn? Này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn,

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *