►[ ថ្នាំល្វីង ]ដោយលោកគ្រូ លី​ ហាវ – Main Resources

►[ ថ្នាំល្វីង ]ដោយលោកគ្រូ លី​ ហាវ – Main Resources


, , #ថនលវង #ដយលកគរ #ល #ហវ #Main #Resources
Successful IDEA Change mindset, Change result. Speaker: Ly HAW #Main_Resources_Successful_Mindset.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *