អត្ថន័យរបស់ទាន – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer

អត្ថន័យរបស់ទាន – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer


, , #អតថនយរបសទន #សឡងធមទសន #ជន #កកកដ #CHOUN #KAKADA #Dhamma #Talk #Khmer
Dhamma Talk For Khmer – Choun Kakada – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា – អត្ថន័យរបស់ទាន។

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *