ហេតុដែលមិនតបជាមួយអ្នកជេរ | សាន សុជា | san sochea [ sun mach official ]

ហេតុដែលមិនតបជាមួយអ្នកជេរ | សាន សុជា | san sochea [ sun mach official ]


1257 , 5.00 , #ហតដលមនតបជមយអនកជរ #សន #សជ #san #sochea #sun #mach #official
🙏 សម្ដែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា​
🙏 ធម្មទានដោយៈ ស.ស៊ុន ម៉ាច
____________________________________________________
👉 Subscribe for more

ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
👉
+ប្រធាបបទនានា
👉 ​
+ស្មូត សាន សុជា
👉
+ស្មូត នេត លីអេង
👉

.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.👉 Subscribe
👉 Comment
👉 Share
👉 Like
សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌
Keyword
keyword
Sun Mach Official,
sun mach,
san sochea,
san sochea sfficial,
san sochea 2020,
សានសុជា អភិធម្ម ២០២១,
san sochea new,
សាន សុជា,
សាន សុជា ២០១៨,
សានសុជា2020,
san sochea smot,
សានសុជាofficial,
san sochea 2019,
san sochea 2021,
san sochea new 2021,
សានសុជា២០២១,
san sochea 2018,
sansochea 2020,
sansochea 2021,
សាន សុជា ២០២១

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *