សុខភាពផ្លូវចិត្តយោងទៅតាមពុទ្ធសាសនានិងចិត្តវិទ្យានៅលោកខាងលិច

សុខភាពផ្លូវចិត្តយោងទៅតាមពុទ្ធសាសនានិងចិត្តវិទ្យានៅលោកខាងលិច


1 , nan , #សខភពផលវចតតយងទតមពទធសសននងចតតវទយនលកខងលច
ពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យសីហនុរាជ
ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត​
ឯកទេស​ : ចិត្តវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា
ប្រធានបទ:II. សុខភាពផ្លូវចិត្តយោងទៅតាមពុទ្ធសាសនានិងចិត្តវិទ្យានៅលោកខាងលិច

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *