សាន សុជា ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃខុសគ្នាពីធ្វើបុណ្យជាមួយជនសាមញ្ញទេ San Sochea

សាន សុជា ធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃខុសគ្នាពីធ្វើបុណ្យជាមួយជនសាមញ្ញទេ San Sochea


55 , 5.00 , #សន #សជ #ធវបណយជមយពរសងឃខសគនពធវបណយជមយជនសមញញទ #San #Sochea

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *