រៀនភាសាជប៉ុន {​〜នៃ〜}​​​ 文法 「វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុន』N1のN2、#N1のN2、មេរៀនទី៣#みんなの日本語初級Ⅰ #文法ep16

រៀនភាសាជប៉ុន {​〜នៃ〜}​​​ 文法 「វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុន』N1のN2、#N1のN2、មេរៀនទី៣#みんなの日本語初級Ⅰ #文法ep16


191 , 5.00 , #រនភសជបន #ន #文法 #វយយករណភសជបនN1のN2N1のN2មរនទ៣みんなの日本語初級Ⅰ文法ep16
#រៀនភាសាជប៉ុនងាយៗ#រៀនភាសាជប៉ុន#វេយ្យាករណ៍ភាសាជប៉ុន

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដីអូរបស់ខ្ញុំសុំកុំភ្លេចជួយចុច
– Subscribe Youtube Channel: SETAHI Vlogs

បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ : Sreynet
教師: Sreynet  先生

Lesson 文法
Today we study about word of [文法 ] in Japanese language. I just write on screen and teach by Khmer language.so hope all of you enjoy on this video.
If you want to study more, click here

មេរៀនទី៦

មេរៀនទី៧

មេរៀនទី៨

មេរៀនទី៩

មេរៀនទី១០

មេរៀនទី១១

មេរៀនទី១២

មេរៀនទី១៣

មេរៀនសង្ខេប

មេរៀនN2
This is the fastest, easiest way to pick up basic Japanese! Click here to get started with the Japanese language:

Follow us here:

■ Facebook:

■ Instagram:

■blogspot:

Also, please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it. Thanks! #Japanese #LearnJapanese #Japan #JapaneseLanguage #japanese #nihongo #hiragana #ญี่ปุ่น #日语 #일본어 #katakana #LearnJapanese #Japon #giapponese #Japaneselesson #японский #Japones #lesson #Japonais #Japao #japaneselanguage #JLPT #bondlingo #Nhật #jepang #studyjapanese #setahivlogs #lesson1 #sethaihem #sethai #hemsethai#រៀនភាសាជប៉ុន #រៀនភាសាជប៉ុនដំបូង

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *