របៀបរក្សាទុករូបភាពពីកម្មវិធី Photoshop 2021How to save picture on photoshop khmer|LACHpich

របៀបរក្សាទុករូបភាពពីកម្មវិធី Photoshop 2021How to save picture on photoshop khmer|LACHpich


70 , nan , #របបរកសទករបភពពកមមវធ #Photoshop #2021How #save #picture #photoshop #khmerLACHpich
this is videos talking about: #LACHpich,របៀបរក្សាទុករូបភាពពីកម្មវិធី Photoshop 2021How to save picture on photoshop khmer|LACHpich in khmer full explain to you.
just start to studying about photoshop cc 2019.
And we are want to save some background and picture that you like it .
the backgrounds can be changed by selection tools on photoshop cc 2019 – 2020 .
link videos:

Thank you for watching . big success together!!
please Subcribe And bell all Videos!!!
#LACHpich
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ចុចត្រង់នេះ : ដើម្បីរៀនបន្ថែម។

ចុចត្រង់នេះ បើអ្នកមិនទាន់​ Subscribe ដើម្បីរៀន និង ជួយអ្នកអោយឆាប់បានចេះប្រើប្រាស់ យល់លំអិតអំពីកម្មវិធី។
—————————————————————————————
**យល់ដឹងបន្ថែម អំពី YouTube Video |#LACHpich
Learn More On my YouTube Channel:#LACHpich
Visit:

1+សិក្សាអំពីកម្មវិធី Adobe Photoshop | How to learn adobe photoshop speak khmer:

2+សិក្សាអំពីកម្មវិធី Microsoft word | How to learn Microsoft word speak khmer:

3+ សិក្សាអំពីកម្មវិធី Microsoft Excel | How to learn Microsoft Excel speak khmer:

4+ សិក្សាអំពីកម្មវិធី Microsoft Powerpoint | How to learn Microsoft Powerpoint speak khmer:

5+ សិក្សាអំពីរបៀបតម្លើងកម្មវិធី Install Program | How to learn Install Program speak khmer:

6+ សិក្សាអំពីកម្មវិធី Gmail/ Google drive | How to learn Gmail/ Google drive speak khmer:

7+ សិក្សាអំពីកម្មវិធី computer lesson | How to learn computer lesson speak khmer:

8+ សិក្សាអំពីកម្មវិធី Gmail List | How to learn Gmail List speak khmer:

============================================================================
***ទាក់ទង់ខ្ញុំតាមរយះ៖
១-
=================================================================

២- FB page:
=======================================================================

ឆានែល #LACHpich បង្កើតក្នុងគោលបំណង ចែករំលែកចំនេះដឹង អំពីការសិក្សានៅមេរៀនជាច្រើន ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃ ដែលទាក់ទងនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មី​
និង ការចែករំលែកអំពី ចំនេះដឹងទូទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីកសាងសុភមង្គលក្នុងជីវិត។ #LACHpich

This Channel, we learn, is the Best channel that will show you how to make / learn some Technology , something technology create idea with YouTube as YouTube Partner (YTP),
how to do a good person in community and especially you will learn more about general knowledge to Bring Your Life To be succesfull.#LACHpich

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *