មេរៀនទី៦ — function និងឧទាហរណ៍នៃ Bisection method សម្រាប់ប៉ានស្មានឬសនៃសមីការ f(x) = 0

មេរៀនទី៦ — function និងឧទាហរណ៍នៃ Bisection method សម្រាប់ប៉ានស្មានឬសនៃសមីការ f(x) = 0


, , #មរនទ៦ #function #នងឧទហរណន #Bisection #method #សមរបបនសមនឬសនសមករ
ក្នុងមេរៀននេះយើងសិក្សាពីការសរសេរបង្កើត function ក្នុង R program …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.