មិនយល់ជីវិតជាទុក្ខ | សាន​ សុជា San Sochea​ | Khmer Buddhism

មិនយល់ជីវិតជាទុក្ខ | សាន​ សុជា San Sochea​ | Khmer Buddhism


, , #មនយលជវតជទកខ #សន #សជ #San #Sochea #Khmer #Buddhism
មិនយល់ជីវិតជាទុក្ សម្តែងដោយៈ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា (San Sochea) នំាមកជូនជាធម្មទានដោយៈ Khmer Buddhism.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *