បើតូចចិត្តនិងវាសនា ត្រូវតែតវ៉ានិងព្រហ្មលិខិត, សាន សុជា, San Sochea, Buddhist TV

បើតូចចិត្តនិងវាសនា ត្រូវតែតវ៉ានិងព្រហ្មលិខិត, សាន សុជា, San Sochea, Buddhist TV


2250 , 4.52 , #បតចចតតនងវសន #តរវតតវនងពរហមលខត #សន #សជ #San #Sochea #Buddhist
ធម្មទេសនាដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន​ សុជា #សាន_សុជា #Buddhist_TV
________________________________________
សូមចុចLinkខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបានស្តាប់នូវព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។
You tube:

Keyword (ពាក្យគន្លឹះ):
សាន សុជា
ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
San Sochea
San Sochea 2019
San Sochea Video
sansochea​ 2020
San Sochea 2021
មេរៀនព្រះធម៌
មេរៀនព្រះអភិធម្ម
ស្តាប់ព្រះធម៌
The Buddhist Page
Phum Preah Thor

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *