នីកូឡា តេសឡា-ជីវប្រវត្តិ នីកូឡា តេសឡា អ្នកប្រាជ្ញរកឃើញអគ្គីសនី-Nikolas Tesla| NK Inspired

នីកូឡា តេសឡា-ជីវប្រវត្តិ នីកូឡា តេសឡា អ្នកប្រាជ្ញរកឃើញអគ្គីសនី-Nikolas Tesla| NK Inspired


164 , 4.38 , #នកឡ #តសឡជវបរវតត #នកឡ #តសឡ #អនកបរជញរកឃញអគគសនNikolas #Tesla #Inspired
នីកូឡា តេសឡា-ជីវប្រវត្តិ នីកូឡា តេសឡា អ្នកប្រាជ្ញរកឃើញអគ្គីសនី-Nikolas Tesla| NK Inspired

វីដេអូនេះត្រូវបានផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវចំណេះដឹងទៅដល់យុវវ័យ និងមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ ដើម្បីអោយសង្គមជាតិទាំងមូលទទួលបាននូវសុខដុមរមនា និងអភិវឌ្ឃ។
បើក្នុងវីដេអូនេះមានអ្វីដែលមិនប្រក្រតី សូមមេត្តា Comment នៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីអោយយើងខ្ញុំ​បានដឹង និងកែតម្រូវជូន!
Cr: RFI Cambodia
@NK_Inspired

「Thanks For Watching」
♫ Please like, subscribe, and comment!

– NK_INSPIRED –

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *