ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ EPS-TOPIK ត្រៀមប្រលង សៀវភៅ60មេរៀនវគ្គ1#과 10

ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ EPS-TOPIK ត្រៀមប្រលង សៀវភៅ60មេរៀនវគ្គ1#과 10


, , #ថនកភសករ #EPSTOPIK #តរមបរលង #សវភ60មរនវគគ1과
សួរស្ដីបងប្អូន និង សិស្សទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងរៀនភាសាកូរ៉េ ដើម្បីត្រៀមប្រលងទៅធ្វើការងារក្នុង …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *