ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៩ (ត ថ្ងៃទី៣) ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ខ្ច ខ្ញ ខ្ត ខ្ល អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស

ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៩ (ត ថ្ងៃទី៣) ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ខ្ច ខ្ញ ខ្ត ខ្ល អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស


13 , nan , #ថនកទ២ #ភសខមរ #មរនទ៩ #ត #ថងទ៣ #ពយញជនផញជង #ខច #ខញ #ខត #ខល #អនកគរ #ញម #សដលស
#ថ្នាក់ទី២ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៩ (ត ថ្ងៃទី៣) ព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ខ្ច ខ្ញ ខ្ត ខ្ល អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុដាលីស បឋមគួចម៉េងលីទួលបេង ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម
#សូមអាណាព្យាបាល ឪពុកម្តាយ ជួយកូនៗផង
#For Help Kid In Grade 2 (Khmer).
#For New Teacher Guideline.

Please help to subscribe and share ♥ All The Real Life and Nature ♥ channel.
👉
—- /// —

* Our Channel All The Real Life and Nature always upload Khmer and Mathematics Lesson about:
👉Khmer language Grade 1,
👉Khmer language Grade 2,
👉Khmer language Grade 3,
👉Mathematics grade 1,
👉Mathematics grade 2,
👉Mathematics grade 3.

* Channel All The Real Life and Nature always focus on learning
Khmer, Mathematics,
Teacher, and Student.
— // —

Select the Khmer language and Mathematics by the following grade level:
👉ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 1:
👉ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 2:
👉ភាសាខ្មែរ Khmer lessons Grade 3:
👉គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 1:
👉គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 2:
👉គណិតវិទ្យា Mathematics Grade 3:
—- // —-

👉#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ៣ គណិតវិទ្យា #Grade 3: Mathematics:
👉#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ២ គណិតវិទ្យា #Grade 2 Mathematics:
👉#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ១ គណិតវិទ្យា #Grade 1 Mathematics:
👉#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ៣ ភាសាខ្មែរ #Grade 3 Khmer:
👉#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ២ ភាសាខ្មែរ #Grade 2 Khmer:
👉#កិច្ចការ ថ្នាក់ទី ១ ភាសាខ្មែរ #Grade 1 Khmer:
—- // —-

ទំនាក់ទំនងយើង:
👉Facebook:
👉Youtube:
👉Gmail: davuthid6@gmail.com
👉Phnone Number: +85566322168
—- // —-

Thank you inside and out. Our Supported Countries!
All The Real Life and Nature.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *