ចំណូលក៏កើន ដីក៏ឡើងថ្លៃ! ច្រកចេញ ៣ សម្រាប់អ្នករវល់ធ្វើការ តែចង់បង្កើតចំណូលពីដីធ្លាប់ទុកចោល

ចំណូលក៏កើន ដីក៏ឡើងថ្លៃ! ច្រកចេញ ៣ សម្រាប់អ្នករវល់ធ្វើការ តែចង់បង្កើតចំណូលពីដីធ្លាប់ទុកចោល


, , #ចណលកកន #ដកឡងថល #ចរកចញ #៣ #សមរបអនករវលធវករ #តចងបងកតចណលពដធលបទកចល
ចំណូលក៏កើន ដីក៏ឡើងថ្លៃ! ច្រកចេញ ៣ សម្រាប់អ្នករវល់ធ្វើការ តែចង់បង្កើតចំណូលពីដីធ្លាប់ទុកចោល | Sa Thoura …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

7 thoughts on “ចំណូលក៏កើន ដីក៏ឡើងថ្លៃ! ច្រកចេញ ៣ សម្រាប់អ្នករវល់ធ្វើការ តែចង់បង្កើតចំណូលពីដីធ្លាប់ទុកចោល

 • Tháng Hai 2, 2021 at 3:11 chiều
  Permalink

  Me: Sold my land and invest in other business like real estates, hotels & restaurants, or food processing.
  Others: Sold their lands and party all the time. When the money is running out, go to work for others.

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 3:11 chiều
  Permalink

  ខ្ញុំមានជាង១ហិតា កំពុងរកដៃគូសហការធ្វើអាជីវកម្មនៅទីនោះ

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 3:11 chiều
  Permalink

  Ok thank you so much

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 3:11 chiều
  Permalink

  👌

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 3:11 chiều
  Permalink

  ពិបាករកទីផ្សា

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 3:11 chiều
  Permalink

  ហេតុអី ដាក់អក្សរ វៀតណាមចឹង

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *