គិតដល់ស៉ី ត្រូវគិតឱ្យលើសពីស៉ី Thinking about food, thinking more than eating,Rim Chanra Talk 2021 🇰🇭

គិតដល់ស៉ី ត្រូវគិតឱ្យលើសពីស៉ី Thinking about food, thinking more than eating,Rim Chanra Talk 2021 🇰🇭


, , #គតដលស #តរវគតឱយលសពស #Thinking #food #thinking #eatingRim #Chanra #Talk
ខ្ញុំព្រះករុណា ខ្ញុំបាទ សូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈ …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *