ក្រអ្វីក្រចុះកុំក្រចិត្តបុណ្យ – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer

ក្រអ្វីក្រចុះកុំក្រចិត្តបុណ្យ – សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា | CHOUN KAKADA – Dhamma Talk For Khmer


, , #ករអវករចកករចតតបណយ #សឡងធមទសន #ជន #កកកដ #CHOUN #KAKADA #Dhamma #Talk #Khmer
Dhamma Talk For Khmer – Choun Kakada – Khmer Sermons | សំឡេងធម៍ទេសនា ជួន កក្កដា – ក្រអ្វីក្រចុះកុំក្រចិត្តបុណ្យ។

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Marketing khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *