កុំបង្ខំគេឱ្យយល់ដូចយើង បកស្រាយដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

កុំបង្ខំគេឱ្យយល់ដូចយើង បកស្រាយដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា


5186 , 4.90 , #កបងខគឱយយលដចយង #បកសរយដយលកមចសគរ #សន #សជ
កុំបង្ខំគេឱ្យយល់ដូចយើង
ដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
#sansocheaQ&A #sansochea #សានសុជា

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

8 thoughts on “កុំបង្ខំគេឱ្យយល់ដូចយើង បកស្រាយដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា

 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  🙏🙏🙏

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  សាធុសាធុ

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  សាធុ​សាធុ​សាធុ​🙏🙏🙏

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  😍😍😍😍😍

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  🙏🙏🙏❤❤❤❤

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  ករុណា និងបរិស័ទច្រើនលាននាកបាន់កំពុងនិងបន្តរង់ចាំស្តាប់រហូតនិងធ្វើជាសិស្សម្ចាស់គ្រូរហូត ដូច្នេះគាំទ្រម្ចាស់គ្រូរហូត!

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  សាធុ​ៗគុណ​ម្ចាស់.តើ​មាន​ព្រះ​ធម៌​អ្វី​ដែល​ផ្សាយ​មេ​តា​បាន​

  Reply
 • Tháng Hai 2, 2021 at 6:16 chiều
  Permalink

  🙏🙏🙏🌈🌈🌈

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *