ការណែនាំស្តីពីចិត្តវិទ្យាលោកខាងលិច​ និងចិត្តវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា

ការណែនាំស្តីពីចិត្តវិទ្យាលោកខាងលិច​ និងចិត្តវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា


, , #ករណនសតពចតតវទយលកខងលច #នងចតតវទយពរពទធសសន
ពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យសីហនុរាជ ថ្នាក់: អនុបណ្ឌិត​ ឯកទេស​ ចិត្តវិទ្យាព្រះពុទ្ធសាសនា មេរៀនទី១ …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *