ការដឹងសង្ខារច្បាស់និងរួចពីទុក្ខ, ប៊ុត​ សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network

ការដឹងសង្ខារច្បាស់និងរួចពីទុក្ខ, ប៊ុត​ សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network


415 , 5.00 , #ករដងសងខរចបសនងរចពទកខ #បត #សវងស #Buth #Savong #Dhamma #Talk #Khmer #Dhamma #Network
Published on Apr 27, 2016

នេះគឺជា ប៉ុស្តិ៍ថ្មីមួយទៀត ក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ សម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទ គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាស­នាខ្មែរ។
(ខេត្តកំពង់ស្ពឺ, ប្រទេសកម្ពុជា)
Please to click Subscribe my channel:

Check out our Official Website:
…………………………………………………………………………….
Som Bunthoeurn,
San Sochea,
San Phearith,
Choun Kakada,
Chuon Kakada,
Kou Sopheap,
Tasuch,
Long Chantha,
Buth Savong,
Keo Vimuth,

Books,
Comics,
E-book,
Fiction books,
Literature,
Magazines,
Manga,
Mystery fiction,
Newspapers,
Non-fiction books,
Romance novels,
Action movies,
Animated movies,
Anime movies,
Bollywood movies,
Comedy movies,
Documentary movies,
Drama movies,
Fantasy movies,
Horror movies,
…………………………………………….
Googl+:
Youtube:
Facebook:
……………………………………………..
ការដឹងសង្ខារច្បាស់និងរួចពីទុក្ខ, ប៊ុត​ សាវង្ស, Buth Savong Dhamma Talk, Khmer Dhamma Network

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Tài chính/ kế toán khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/tai-chinh-ke-toan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *