កម្មវិធី(ជីវិតយើង សង្គមយើង) ពិភាក្សាប្រធានបទ« ស្វែងយល់ពីការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ»

កម្មវិធី(ជីវិតយើង សង្គមយើង) ពិភាក្សាប្រធានបទ« ស្វែងយល់ពីការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ»


92 , 5.00 , #កមមវធជវតយង #សងគមយង #ពភកសបរធនបទ #សវងយលពករជរសរសមខជនញសកសថនកមហវទយលយ
កម្មវិធី(ជីវិតយើង សង្គមយើង) ពិភាក្សាប្រធានបទ« ស្វែងយល់ពីការជ្រើសរើសមុខជំនាញសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យ» លោកអ្នកក៏អាចចូលទៅលើកជាសំណួរដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នៅក្នុងPage ( អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាRNK )

គោលពិភាក្សា៖-ឥរិយាបទរបស់សិស្សក្នុងការជ្រើសរើសមុខជំនាញ -ផលប្រយោជន៍នៃការជ្រើរើសមុខជំនាញបានត្រឹមត្រូវ ។

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *